Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Nhân sự Khoa Nội tim mạch lão học

Khoa Nội Tim mạch-Lão học chịu trách nhiệm điều hành và giám sát công tác là tiếp

nhận điều trị và chăm sóc tại khoa năm 2022 nhằm đạt chỉ tiêu 60 giường nội trú (thựckê là 53 giường)...

Khoa Nội Tim mạch-Lão học chịu trách nhiệm điều hành và giám sát công tác là tiếp

nhận điều trị và chăm sóc tại khoa năm 2022 nhằm đạt chỉ tiêu 60 giường nội trú (thựckê là 53 giường)

 Bác sỹ: (07: 02 BS. CKI Nội Tổng quát, 01 BS CKI Lão khoa, 04 Bác sỹ điều trị)

- BS. CKI Nguyễn Quỳnh Giao, Trưởng khoa

- BS. CKI Bùi Anh Tú, Hỗ trợ quản lý điều hành khoa

Điều dưỡng (12: 01 ĐD trưởng khoa, 02 ĐD Hành chánh, 08 ĐD chăm sóc )

-Thạc sỹ ĐD Đặng Thùy Dương, ĐD trưởng khoa