Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1xmNzb-t1IDh50q5biUpR0I_ShOydN1yr/view?usp=sharing

Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật (bản dịch tiếng Việt) (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1JY57KJ1K_HFqmghavM1orc-JoRVd_2Qt/view?usp=sharing

Luật trách nhiệm bồi thường 2017 (11-04-2024)

Luật trách nhiệm bồi thường 2017

Luật Tổ chức việc kiểm sát (11-04-2024)

Luật Tổ chức việc kiểm sát

Luật Tổ chức tòa án nhân dân (11-04-2024)

Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 (11-04-2024)

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tố cáo (11-04-2024)

Luật tố cáo

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (11-04-2024)

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

Luật thi hành án hình sự 2019 (11-04-2024)

Luật thi hành án hình sự 2019

Thông tư 07 2022 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức ngành lưu trũ (11-04-2024)

Thông tư 07 2022 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức ngành lưu trũ

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (11-04-2024)

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức