Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Hoạt động chuyên môn


HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2019

Cập nhật: 22-11-2019
https://drive.google.com/file/d/119jghm-S2BqnrqUkaxgEwlvy1ZwlDLQM/view?usp=sharing

QUI TRÌNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 2019

Cập nhật: 22-11-2019
https://drive.google.com/file/d/17u6Dm0VhhwLj2qyfKwxozGw5zG71hJFO/view?usp=sharing

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Cập nhật: 25-01-2019
https://drive.google.com/file/d/1-Bs7XY-6F8r-u4dIbRbRgUNVmdif0y0W/view?usp=sharing

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Cập nhật: 21-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1YixdSe-DBkXuVtdSsoJ3xiZkoWHq8Bef/view?usp=sharing

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 NĂM

Cập nhật: 21-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1zCVCIF6NFleEGrzC8_WsrhNfAeulDCKA/view?usp=sharing

QUI TRÌNH KỸ THUẬT

Cập nhật: 02-01-2019
Vui lòng nhấp vào link dưới
https://drive.google.com/drive/folders/1EdnzBXmR8KHIwByc16cmHsPx4uI64S3q?usp=sharing

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Cập nhật: 02-01-2019
https://drive.google.com/drive/folders/1Lcn-Yr6aCymu28Vt5-ykf0ThE8EsYwst?usp=sharing