Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Hoạt động chuyên môn


HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NĂM 2019

Cập nhật: 22-11-2019
https://drive.google.com/file/d/119jghm-S2BqnrqUkaxgEwlvy1ZwlDLQM/view?usp=sharing

QUI TRÌNH CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 2019

Cập nhật: 22-11-2019
https://drive.google.com/file/d/17u6Dm0VhhwLj2qyfKwxozGw5zG71hJFO/view?usp=sharing

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Cập nhật: 25-01-2019
https://drive.google.com/file/d/1-Bs7XY-6F8r-u4dIbRbRgUNVmdif0y0W/view?usp=sharing

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Cập nhật: 21-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1YixdSe-DBkXuVtdSsoJ3xiZkoWHq8Bef/view?usp=sharing

BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 NĂM

Cập nhật: 21-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1zCVCIF6NFleEGrzC8_WsrhNfAeulDCKA/view?usp=sharing

QUI TRÌNH KỸ THUẬT

Cập nhật: 02-01-2019
Vui lòng nhấp vào link dưới
https://drive.google.com/drive/folders/1EdnzBXmR8KHIwByc16cmHsPx4uI64S3q?usp=sharing

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

Cập nhật: 02-01-2019
https://drive.google.com/drive/folders/1Lcn-Yr6aCymu28Vt5-ykf0ThE8EsYwst?usp=sharing

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng

Cập nhật: 21-11-2018
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân...

Hội nghị Khoa học Công nghệ Năm 2018

Cập nhật: 21-11-2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
Kính mời: - Trưởng, phó các khoa, phòng; - Bác sĩ điều trị; - Điều dưỡng trưởng, hành chính trưởng; - Điều dưỡng hành chính.
Đến dự:
HỘI NGHỊ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2018

Triển khai tầm soát ung thư

Cập nhật: 21-11-2018
Kể từ tháng 11 /2018 Khoa Sản triển khai tầm soát ung thư bằng phương pháp mới