Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Công Văn Số: 8846/QLD-KD-BYT

Cập nhật: 01-06-2018
Vào link dưới xem nội dung:
https://drive.google.com/open?id=1Zm5_2FfaRo__m-kaC6hOYXnWOkPMXkHc

CÔNG VĂN 8589/QLD-KD-BYT

Cập nhật: 01-06-2018
Vào link dưới xem nội dung:
https://drive.google.com/open?id=18nrKYXbaMD13Wi107GtmEkugBiW6ivPM

Báo cáo công tác tác y tế tháng 4/2018

Cập nhật: 26-05-2018
Vào Link dưới để xem
https://drive.google.com/open?id=1bYNdiTpl1IIYDU9CoLwdtubhmRz--0gp
Nguồn: http://emoh.moh.gov.vn

Cục An Toàn Thực Phẩm

Cập nhật: 16-05-2018
Vào Link dưới để xem !
https://drive.google.com/open?id=1_2FkpfvVhufr-c-hG7PfnzDMixTfjdnL
Nguồn: http://emoh.moh.gov.vn