Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chỉ số bệnh viện


BÁO CÁO CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Cập nhật: 06-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1rWOrSbizqZfB-cFWyC3aRvOKDtxx0ZwG/view?usp=sharing

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ IV /2019 (Thời gian: từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

Cập nhật: 06-02-2020
https://drive.google.com/file/d/1YKRguTpuIjPG8rgxDOUyVu6V-L7m5xBd/view?usp=sharing

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 2/2018 (Thời gian: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018)

Cập nhật: 29-08-2018
BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 2/2018
(Thời gian: từ 01/04/2018 đến 30/06/2018)