Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Chỉ số bệnh viện


BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 4-2023

Cập nhật: 26-01-2024
https://drive.google.com/file/d/1LtUdbUE4bzPXd4ITr491DBLhU2krumdA/view?usp=sharing

Đo lường bộ chỉ số đánh giá chất lượng Bệnh viện Quí 3 năm 2022

Cập nhật: 01-11-2022
https://drive.google.com/file/d/1YzCDIbESEfm6NtZkC9xniXm7VB8_lvyi/view?usp=sharing

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ 1/2022

Cập nhật: 18-05-2022
https://drive.google.com/file/d/13TDGrYunBavZUvA_OI_0aUrp5EKMwXCL/view?usp=sharing

BÁO CÁO CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Cập nhật: 06-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1rWOrSbizqZfB-cFWyC3aRvOKDtxx0ZwG/view?usp=sharing

BÁO CÁO ĐO LƯỜNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÍ IV /2019 (Thời gian: từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

Cập nhật: 06-02-2020
https://drive.google.com/file/d/1YKRguTpuIjPG8rgxDOUyVu6V-L7m5xBd/view?usp=sharing