Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Tổ chức bệnh viện


Tổ chức bệnh viện:

* Ban Giám Đốc: - Giám đốc: Ths.BS. Nguyễn Mạnh Bảo - Phó Giám Đốc: BS.CKII. Lê văn Thạnh
* Phòng chức năng: - Phòng kế hoạch tổng hợp - TP: Bs.CKI. Trần Trường Khoa - Phòng TCCB - TP: CN. Nguyễn Văn Hồi - Phòng...