Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG KẾT QUẢ CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH THEO THỜI GIAN

CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG KẾT QUẢ  

CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH THEO THỜI GIAN

 QUÝ I –II- III NĂM 2018

MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ: Thực hiện tiêu chí chất lượng A1.4-4.26; 4.27.

Dựa vào báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu mỗi tháng trong quý 1, 2 và 3 năm 2018, nhằm tiến hành đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh và xu hướng các kết quả cấp cứu người bệnh gồm: lượt cấp cứu, hồi sức thành công, chuyển tuyến và tử vong tại khoa như sau:

    BỆNH VIỆN ĐKKV HÓC MÔN

    KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG KẾT QUẢ  

CẤP CỨU NGƯỜI BỆNH THEO THỜI GIAN

 QUÝ I –II- III NĂM 2018

MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ: Thực hiện tiêu chí chất lượng A1.4-4.26; 4.27.

Dựa vào báo cáo đánh giá hoạt động cấp cứu mỗi tháng trong quý 1, 2 và 3 năm 2018, nhằm tiến hành đánh giá, theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh và xu hướng các kết quả cấp cứu người bệnh gồm: lượt cấp cứu, hồi sức thành công, chuyển tuyến và tử vong tại khoa như sau:

KẾT QUẢ:

NỘI DUNG

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Th 6

Th 7

Th 8

Th 9

9

tháng

Số khám

3786

3077

3786

3640

3746

3650

3975

4029

4178

33.867

Số NB ngoại trú

931

929

931

979

1172

945

1035

1093

1860

9.875

Cấp cứu 115

13

16

13

16

32

18

13

29

10

160

Cấp cứu ngoại viện

8

7

1

2

2

3

1

4

0

28

Cấp cứu hàng loạt

0

0

0

1

0

0

0

0

0

01

Công tác hỗ trợ Huyện

9

3

6

5

19

2

9

3

3

59

Bệnh nhập viện

2598

1938

2598

2442

2502

2470

2645

2666

2051

21.910

Bệnh chuyển viện

254

204

254

213

215

226

284

265

264

2.179

Tử vong trước khi vào khoa

4

8

4

6

6

8

11

5

2

54

Tử vong tại khoa

0

0

0

0

0

1

0

0

1

02

Hồi sức cấp cứu

6

11

10

8

6

13

17

16

6

93

Hồi sức thành công

3

5

3

5

0

4

6

11

3

40

Bệnh nặng xin về

0

0

0

0

0

3

2

2

0

07

Số ca Thở máy

10

8

8

13

16

18

7

9

6

95

Số ca báo động đỏ nội viện

0

0

4

2

0

4

1

0

1

12

Số ca báo động đỏ liên viện

1

2

0

0

2

0

0

0

0

05

Số ca cấp cứu nội viện (Code-blue)

0

0

1

1

2

1

2

0

0

07


BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG:

Tổng số khám:

              

BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG THU DUNG

Nhận xét: xu hướng giảm ở tháng 2. Tổng số lượt khám đạt chỉ tiêu giao.

Chuyển tuyến:

BIỂU ĐỒ CHUYỂN TUYẾN

Nhận xét: xu hướng tăng ở tháng 2 và 3, có xu hướng tăng dần từ trong quý 2 nhưng có giảm so cùng kỳ năm trước.

Hồi sức cấp cứu:

BIỂU ĐỒ HỒI SỨC CẤP CỨU

Nhận xét: đạt mục tiêu, hiệu quả duy trì.

Bệnh nặng xin về: có thu thập dữ liệu được 07 ca trong 9 tháng.

Hoạt động cấp cứu khẩn cấp:

BIỂU ĐỒ CODE-BLUE VÀ BĐĐ

Số ca kích hoạt BĐĐ nội viện tại khoa: 12, cứu sống 07, tử vong 05.

Số ca BĐĐ liên viện tiếp nhận từ HSCC: 05, cứu sống 02 (01 chuyển BV NĐ 1), tử vong 03 (01 chuyển BV ND115).

Số ca Code-blue: 07, chuyển HSTC 05 (xin về 02), tử vong 02.

Tử  vong:

BIỂU ĐỒ TỬ VONG

Nhận xét: Số ca tử vong tăng vọt ở tháng 2 và tháng 7, hiện giảm nhanh.

Có 02 ca tử vong tại khoa.

  • Cấp cứu ngoại viện:

  • BIỂU ĐỒ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN

Nhận xét: Số từ TTCC 115 tăng đột biến tháng 5, 8. Số ca tự gọi đến rất ít.

      Duyệt lãnh đạo                           Ngày 16 tháng 10 năm 2018

                                                                               Trưởng khoa