Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


Nghị định 52/2019 (06-09-2019)

Văn bản pháp luật (28-04-2016)

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục...

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC Y TẾ (05-04-2016)

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục...

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 12/2015 (05-04-2016)

Từ tháng 12 năm 2015 này sẽ có một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành như: Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của...