Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 (11-04-2024)

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật tố cáo (11-04-2024)

Luật tố cáo

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015 (11-04-2024)

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

Luật thi hành án hình sự 2019 (11-04-2024)

Luật thi hành án hình sự 2019

Thông tư 07 2022 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức ngành lưu trũ (11-04-2024)

Thông tư 07 2022 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức ngành lưu trũ

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (11-04-2024)

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ, 1966 (11-04-2024)

https://docs.google.com/document/d/1mX97Ue7Y14kmA33oUywdelml4N0d9sFD/edit?usp=sharing&ouid=112053369801384613137&rtpof=true&sd=true

Nghị định 98 2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (11-04-2024)

Nghị định 98 2023 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Nghị định 90 2020 của Chính phủ quy đinh về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức (11-04-2024)

Nghị định 90 2020 của Chính phủ quy đinh về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức

Luật Thi đua khen thưởng (11-04-2024)

Luật Thi đua khen thưởng

Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính (11-04-2024)

Luật sửa đổi bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật Khiếu nại (11-04-2024)

Luật Khiếu nại