Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

https://drive.google.com/file/d/1C1TeyJbB-sgz5Q0BQPg_vLzwsTX28u9F/view?usp=sharing