Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Luật Tổ chức tòa án nhân dân

https://drive.google.com/file/d/1UVTmjQo4aeHiYOwBgO76f5GN8tl0oakv/view?usp=sharing