Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

Luật Thi hành tạm giữ tạm giam 2015

https://drive.google.com/file/d/1IWjE193WDWeiZkscdOXwOXWoHwGObEFu/view?usp=sharing