Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định 115 -2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

https://drive.google.com/file/d/1SDBouvRMDzxDiVA7ivwUuIgKoWcekXZH/view?usp=sharing