Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Kế hoạch thi nâng ngạch viên chức từ cán sự lên chuyên viên.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của viên chức, qua đó động viên, khích lệ viên chức tích cực phấn đấu đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Ngành, ngày 17/3/2016, BHXH Việt Nam có Quyết định số 401/QĐ-BHXH ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch viên chức từ nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016.

Theo đó, đối tượng dự thi là viên chức (bao gồm viên chức giữ chức vụ quản lý và viên chức thừa hành) làm việc tại các vị trí việc làm thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang giữ các ngạch: nhân viên (các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ), cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương.


Đối tượng đăng ký dự thi phải có thời gian giữ ngạch cán sự và tương đương tối thiểu là 3 năm (36 tháng) trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc; trường hợp giữ ngạch nhân viên thì thời gian giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (60 tháng) trở lên, không tính thời gian tập sự, thử việc, được bố trí làm việc tại vị trí việc làm yêu cầu ngạch chuyên viên phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính đến ngày 31/12/2015 và đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch; có văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, lĩnh vực công tác được phân công; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ trình độ B trở lên một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản...

Đối tượng dự thi sẽ phải dự thi 04 môn: Kiến thức chung, Nghiệp vụ ngành, Ngoại ngữ, Tin học. Trong đó một số trường hợp được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học (chi tiết trong Kế hoạch).


Kế hoạch cũng quy định, hướng dẫn về thành phần hồ sơ; trách nhiệm thiết lập và thẩm định hồ sơ; cách tính điểm...


Thời gian dự kiến tổ chức thi vào tháng 5/2016. Thời gian cụ thể sẽ được BHXH Việt Nam thông báo trên Trang tin điện tử của ngành.