Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Giá dịch vụ KCB 24/12/2016

Giá dịch vụ KCB 24/12/2016

STT Mã CLS Tên CLS  Giá BH   Giá dân   Giá dịch vụ  Code Code2
1 711 Khám chuyên khoa (Mắt - Tai, mũi, họng)           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
2 762 Khám răng           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
3 702 Khám sản phụ khoa           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
4 764 Đông y           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
5 761 Khám da liễu           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
6 1003 Khám Ngoại CTCH           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
7 1990 Khám Ngoại tổng hợp           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
8 1002 Khám Nhi           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
9 2022 Khám Nội A           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
10 2023 Khám Nội B           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
11 2024 Khám Nội C           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
12 708 Khám tổng quát (KTQ)           35,000              15,000                50,000 TT04.A1.2 37.13H2.1897
13 1814 Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động           54,800              49,000                72,000 TT04.C5.1HH.22 37.1E01.1254
14 2244 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu           22,400              20,000                50,000 TT04.C5.1HH.287 37.1E01.1267
15 2245 Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu (Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương           20,100              18,000                50,000 TT04.C5.1HH.288 37.1E01.1268
16 1800 Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy           38,000              34,000                50,000 TT04.C5.1HH.9 37.1E01.1269
17 2243 Định nhóm máu tại giường (Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy           38,000              34,000                50,000 TT04.C5.1HH.286 37.1E01.1269
18 1806 Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá           30,200              27,000                40,000 TT04.C5.1HH.15 37.1E01.1280
19 2226 Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật Scangel/Gelcard)( BVTMHH)                    -              201,000                          -  
37.1E01.1281
20 527 Máu lắng (bằng máy tự động)           33,600              30,000                40,000 TT03.C3.1HH.12 37.1E01.1303
21 1871 Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)         109,000              98,000              130,000 TT04.C5.1HH.57 37.1E01.1305
22 528 Xét nghiệm hòa hợp ( Coss-Match)(phản ứng chéo)           28,000              30,000                40,000 TT03.C3.1HH.17 37.1E01.1330
23 1796 Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)           16,800              15,000                30,000 TT04.C5.1HH.5 37.1E01.1345
24 1809 Thời gian máu chảy (phương pháp Duke)           12,300              11,000                20,000 TT04.C5.1HH.18 37.1E01.1348
25 52 Thời gian máu đông ( TC)           12,300                8,000                20,000 TT14.C3.1.18 37.1E01.1349
26 1816 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động(INR)           61,600              55,000                70,000 TT04.C5.1HH.25 37.1E01.1352
27 530 Thời gian Throboplastin hoạt hóa từng phần (APTT)           39,200              35,000                50,000 TT03.C3.1HH.23 37.1E01.1354
28 1853 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công           35,800              32,000                50,000 TT04.C5.1HH.42 37.1E01.1362
29 54 Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm lasez           44,800              40,000                50,000 TT03.C3.1HH.3 37.1E01.1369
30 1872 Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/ scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính)         430,000            400,000              520,000 TT04.C5.1HH.58 37.1E01.1371
31 5 Alpha FP (AFP)           90,100              85,000              110,000 TT03.C3.1HS.46 37.1E03.1457
32 541 Amoniac           74,200              15,000                90,000 TT03.C3.1HS.3 37.1E03.1459
33 9 Beta - HCG           84,800              80,000              100,000 TT03.C3.1HS.51 37.1E03.1464
34 1826 Định lượng Ca++ máu                    -                19,000                20,000 TT04.C5.1HH.35 37.1E03.1472
35 543 Calci           12,700              12,000                20,000 TT03.C3.1HS.25 37.1E03.1473
36 13 CK-MB           37,100              35,000                50,000 TT03.C3.1HS.28 37.1E03.1478
37 15 Cortison           90,100              75,000              110,000 TT03.C3.1HS.7 37.1E03.1480
38 16 CRP định lượng           53,000              50,000                60,000 TT03.C3.1VS.7 37.1E03.1483
39 1825 Điện giải đồ (Na+, K+, CL +)           28,600              38,000                50,000 TT04.C5.1HH.34 37.1E03.1487
40 1840 BILTRUBIN toàn phần           21,200              25,000                30,000 TT04.C5.1HH.38 37.1E03.1493
41 1841 BILTRUBIN trực tiếp           21,200              25,000                30,000 TT04.C5.1HH.38 37.1E03.1493
42 1843 Định lượng GOT(Đo hoạt độ AST )           21,200              25,000                30,000 TT04.C5.1HH.38 37.1E03.1493
43 1844 Định lượng GPT(Đo hoạt độ ALT)           21,200              25,000                30,000 TT04.C5.1HH.38 37.1E03.1493
44 1837 Định lượng  Amylase           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
45 1827 Định lượng ALBUMINE           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
46 1836 Định lượng AXIT URIC           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
47 1828 Định lượng CREATININ           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
48 1829 Định lượng GLOBULINE.           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
49 1831 Định lượng Glucose           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
50 1834 PROTEIN toàn phần           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
51 1835 URE TRONG MÁU           21,200              26,000                30,000 TT04.C5.1HH.36 37.1E03.1494
52 544 Định lượng Phospho                    -                15,000                30,000 TT03.C3.1HS.27 37.1E03.1494
53 542 Định lượng Ethanol (cồn)[Nồng độ rượu trong máu]           31,800            100,000              100,000 TT03.C3.1HS.18 37.1E03.1496
54 1979 Đinh lượng Mg ++ huyết thanh           31,800              42,000                40,000 TT04.C5.1HH.37 37.1E03.1503
55 1838 Đinh lượng Sắt huyết thanh           31,800              42,000                40,000 TT04.C5.1HH.37 37.1E03.1503
56 1848 Cholestrol toàn phần           26,500              29,000                40,000 TT04.C5.1HH.39 37.1E03.1506
57 1845 Định lượng TRYGLYCERIDES           26,500              29,000                40,000 TT04.C5.1HH.39 37.1E03.1506
58 1849 HDL-Cholestrol           26,500              29,000                40,000 TT04.C5.1HH.39 37.1E03.1506
59 1850 LDL-Cholestrol           26,500              29,000                40,000 TT04.C5.1HH.39 37.1E03.1506
60 1883 Đường máu mao mạch           23,300              22,000                30,000 TT04.C5.1K.9 37.1E03.1510
61 33 Ferritin           79,500              75,000              100,000 TT03.C3.1HS.48 37.1E03.1514
62 545 Gama GT           19,000              18,000                30,000 TT03.C3.1HS.30 37.1E03.1518
63 972 Gross           15,900              15,000                30,000 TT03.C3.1HS.1 37.1E03.1521
64 1888 HbA1C           99,600              94,000              120,000 TT04.C5.1HS.2 37.1E03.1523
65 947 Đo khí máu động mạch         212,000            250,000              262,000 TT03.C3.1HS.42 37.1E03.1531
66 40 Lactate           26,500              25,000                40,000 TT03.C3.1HS.29 37.1E03.1534
67 540 Maclagan                    -                15,000                30,000 TT03.C3.1HS.2 37.1E03.1537
68 44 RF (Rheumatoid Factor)           37,100              55,000                50,000 TT03.C3.1HS.39 37.1E03.1557
69 546 T3/FT3           63,600              60,000                80,000 TT03.C3.1HS.44 37.1E03.1561
70 547 T4/FT4           63,600              60,000                80,000 TT03.C3.1HS.44 37.1E03.1561
71 56 Transferin                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HS.41 37.1E03.1567
72 531 Test TroponinT           74,200              70,000                90,000 TT03.C3.1HS.59 37.1E03.1569
73 548 TSH           58,300              55,000                70,000 TT03.C3.1HS.45 37.1E03.1570
74 1904 Amylase niệu           37,100              38,000                50,000 TT04.C5.2.9 37.1E03.1576
75 72 Dưỡng chấp           21,200              20,000                30,000 TT03.C3.2.7 37.1E03.1582
76 916 Micro Albumin niệu           42,400              50,000                50,000 TT03.C3.2.2 37.1E03.1587
77 562 Opiate định tính           42,400              40,000                50,000 TT03.C3.2.3 37.1E03.1589
78 71 Protein Bence Jone           21,200              20,000                30,000 TT03.C3.2.6 37.1E03.1592
79 1900 Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis            42,400              59,000                70,000 TT04.C5.2.7 37.1E03.1594
80 559 Nước tiểu 10 thông số (máy)           37,100              35,000                50,000 TT03.C3.2.1 37.1E03.1596
81 533 Anti - HBe  (nhanh)                    -                60,000              100,000 TT03.C3.1HH.72 37.1E04.1615
82 6 Anti- HIV (nhanh)           51,700              60,000                70,000 TT03.C3.1HH.68 37.1E04.1616
83 534 Anti-HBc (nhanh)                    -                60,000                80,000 TT03.C3.1HH.70 37.1E04.1618
84 535 Anti- HBs (nhanh)                    -                60,000                80,000 TT03.C3.1HH.69 37.1E04.1620
85 7 Anti-HCV (nhanh)                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HH.67 37.1E04.1621
86 8 ASLO           40,200              55,000                50,000 TT03.C3.1HS.40 37.1E04.1623
87 181 IgM-IgG test nhanh( test nhanh SXH)         126,000            110,000              140,000 TT03.C3.1VS.8 37.1E04.1637
88 2017 HBeAg (test nhanh)           57,500              80,000                90,000 TT03.C3.1HH.73 37.1E04.1645
89 844 HBsAg (test nhanh)           51,700              60,000                60,000 TT03.C3.1HH.66 37.1E04.1646
90 1919 Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp           36,800              32,000                50,000 TT04.C5.3.4 37.1E04.1665
91 1921 Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột, ngoài đường ruột)           40,200              35,000                50,000 TT04.C5.4VK.1 37.1E04.1674
92 1978 Soi tươi tìm ký sinh trùng (huyết trắng)           40,200              35,000                50,000 TT04.C5.4VK.1 37.1E04.1674
93 555 Chẩn đóan thương hàn bằng kỹ thuật Widal         172,000              80,000              200,000 TT03.C3.1VS.37 37.1E04.1703
94 896 Helicobacter pylori nhuộm soi (Clotest )           65,500              65,500                90,000
37.1E04.1714
95 1922 Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm Gram, nhuộm xanh Methylen)           65,500              57,000                80,000 TT04.C5.4VK.2 37.1E04.1714
96 60 Vi khuẩn nhuộm soi (XN đờm)           65,500              25,000                80,000 TT03.C3.1VS.2 37.1E04.1714
97 1925 Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường         230,000            200,000              260,000 TT04.C5.4VK.5 37.1E04.1715
98 2052 Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh)         178,000            155,000              190,000 TT04.C5.4VK.3 37.1E04.1722
99 1924 Kháng sinh đồ          189,000            165,000              210,000 TT04.C5.4VK.4 37.1E04.1723
100 1952 Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou (PAP)                    -              230,000              300,000 TT04.C5.4GP.9 37.1E05.1736
101 1545 Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh         493,000            340,000              500,000 TT04.C5.4GP.12 37.1E05.1757
102 1958 Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)                    -              170,000              250,000 TT04.C5.4GP.15 37.1E05.1758
103 1140 Siêu âm bụng TQ.           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
104 2096 Siêu âm dương vật           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
105 2093 Siêu âm hạch vùng cổ           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
106 2098 Siêu âm hệ tiết niệu           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
107 2100 Siêu âm khối u           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
108 2250 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay)           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
109 570 Siêu âm nhãn cầu           49,000              30,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
110 2095 Siêu âm phần mềm bìu bẹn           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
111 2094 Siêu âm phần mềm vùng cổ           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
112 1141 Siêu âm thai ( đo độ mờ da gáy.)           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
113 1144 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối)           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
114 872 Siêu âm thai + Doppler mạch máu rốn           49,000            180,000              200,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
115 1143 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
116 2092 Siêu âm tuyến giáp           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
117 1145 Siêu âm tuyến vú hai bên           49,000              35,000                60,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0001
118 1142 Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng         176,000            157,000              157,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0003
119 1155 Siêu âm 4D+ dopplermàu mạch máu                    -              300,000              300,000 TT04.C1.1.1 37.2A01.0004
120 81 Siêu âm Doppler mạch máu         211,000            150,000              220,000 TT03.C4.1.1 37.2A01.0004
121 82 Siêu âm Doppler màu tim         211,000            150,000              220,000 TT03.C4.1.1 37.2A01.0004
122 1107 Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị, phim  > 24x30 cm (1 tư thế)           53,000              42,000                60,000 TT04.C1.2.5.1 37.2A02.0012
123 1108 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng, phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế)           98,000              87,000              110,000 TT04.C1.2.5.5 37.2A02.0016
124 995 Chụp Xquang đường mật qua Kehr( bao gồm thuốc cản quang)         225,000            600,000              600,000 TT03.C4.2.4.2 37.2A02.0019
125 925 Chụp Xquang đường dò, phim  ≤ 24x30 cm (1 tư thế)         391,000            640,000              440,000 TT03.C4.2.5.13 37.2A02.0025
126 685 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (P)           91,000              80,000              100,000 TT03.C4.2.5.15 37.2A02.0026
127 687 Chụp Xquang tuyến vú[Mammography] (T)           91,000              80,000              100,000 TT03.C4.2.5.15 37.2A02.0026
128 1128 Chụp X quang ổ răng           12,000              15,000                20,000 TT04.C1.2.2.4 37.2A02.9000
129 2097 Chụp X quang cận chóp           12,000              15,000                20,000 TT04.C1.2.2.4 37.2A02.9002
130 2110  Chụp Xquang Blondeau(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
131 2131  Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
132 2115  Chụp Xquang Chausse III(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
133 2120  Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
134 2130  Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
135 2112  Chụp Xquang hàm chếch một bên(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
136 2111  Chụp Xquang Hirtz(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
137 2114  Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
138 2127  Chụp Xquang khớp háng nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
139 2126  Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
140 2125  Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle)(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
141 2118  Chụp Xquang khớp thái dương hàm(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
142 2124  Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
143 2123  Chụp Xquang khớp vai thẳng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
144 2121  Chụp Xquang khung chậu thẳng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
145 2108  Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
146 2119  Chụp Xquang mỏm trâm(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
147 2129  Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
148 2128  Chụp Xquang ngực thẳng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
149 2116  Chụp Xquang Schuller(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
150 2107  Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
151 2109  Chụp Xquang sọ tiếp tuyến(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
152 2117  Chụp Xquang Stenvers(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
153 2113  Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
154 2122  Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch(số hóa 01 phim)            69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
155 2246 Chụp Xquang tại giường[XQ KTS 1 phim]           69,000            200,000              100,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
156 2232 Chụp Xquang tại phòng mổ [XQ KTS 1PHIM]           69,000            200,000              100,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
157 2221 Chụp Xquang tim phổi thẳng(số hóa 01 phim).           69,000              58,000                80,000 TT04.C1.2.6.16 37.2A03.0028
158 2137  Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
159 2136  Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
160 2135  Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
161 2143  Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
162 2138  Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
163 2140  Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
164 2142  Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
165 2141  Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
166 2139  Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
167 2134  Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
168 2151  Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
169 2146  Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
170 2158  Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
171 2133  Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
172 2132  Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
173 2144  Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
174 2149  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
175 2155  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
176 2152  Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
177 2153  Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
178 2147  Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
179 2145  Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
180 2154  Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
181 2148  Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
182 2150  Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
183 2156  Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
184 2157  Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng(số hóa 02 phim)            94,000              83,000              110,000 TT04.C1.2.6.17 37.2A03.0029
185 2160  Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế(số hóa 03 phim)          119,000            108,000              140,000 TT04.C1.2.6.18 37.2A03.0030
186 2161  Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên(số hóa 03 phim)          119,000            108,000              140,000 TT04.C1.2.6.18 37.2A03.0030
187 2162  Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng(số hóa 03 phim)          119,000            108,000              140,000 TT04.C1.2.6.18 37.2A03.0030
188 1012 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy đánh giá vôi hóa mạch vành.         536,000            500,000              500,000 TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
189 1013 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy khớp.         536,000            500,000              500,000 TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
190 1015 Chụp CT-Scaner đến 32 dãy xương chi trên.         536,000            500,000              500,000 TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
191 1016 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy bụng không cản quang         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
192 1017 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống cổ.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
193 1019 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống ngực.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
194 1020 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống thắt lưng không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
195 1021 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương cổ xương đùi.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
196 1022 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy đo loãng xương đốt sống.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
197 1023 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s ruột non-đại tràng-trực tràng.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
198 1024 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy ngực không cảng quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
199 1025 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy phổi.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
200 1026 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy sọ não không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
201 1027 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng chậu không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
202 1028 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng cổ không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
203 1029 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng hốc mắt không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
204 1030 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang chũm ống tai trong không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
205 1031 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang không cản quang.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
206 1032 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xương mặt.         536,000            500,000                          -   TT04.C1.2.6.6 37.2A04.0040
207 2231 Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy có cản quang (từ 1-32 dãy)         970,000            700,000              970,000
37.2A04.0041
208 1034 Chụp CT-Scaner k/s Phình-bóc tách động mạch chủ ngực.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
209 1035 Chụp CT-Scaner tĩnh mạch máu chi dưới có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
210 1036 Chụp CT-Scaner tĩnh mạch máu chi trên có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
211 1037 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy bụng có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
212 1038 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy cột sống thắt lưng có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
213 1039 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy dạ dày có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
214 1041 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s mạch máu vùng bụng.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
215 1042 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy k/s mạch máu vùng chậu.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
216 1043 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy mạch máu não.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
217 1044 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy mạch máu tim.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
218 1045 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy ngực có cảng quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
219 1046 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy sọ não có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
220 1047 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy thận-tuyến thượng thận có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
221 1048 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy thuyên tắc mạch máu phổi.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
222 1049 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy tụy có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
223 1050 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng chậu có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
224 1051 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng cổ có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
225 1052 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy vùng hốc mắt có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
226 1053 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang chũm ống tai trong có cản quan.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
227 1054 Chụp CT-Scanner đến 32 dãy xoang có cản quang.         970,000            870,000                          -   TT04.C1.2.6.7 37.2A04.0041
228 285 Đo mật độ xương 1 vị trí                    -                80,000                90,000
37.2A05.0069
229 1624 Đặt và thăm dò huyết động     4,532,000        4,250,000          4,532,000 TT04.C3.1.41 37.3F00.1774
230 1970 Điện não đồ            69,600              60,000                80,000 TT04.C6.2 37.3F00.1777
231 1969 Điện tâm đồ           45,900              35,000                60,000 TT04.C6.1 37.3F00.1778
232 2020 Điện tâm đồ gắng sức         187,000            100,000              200,000 TT03.C3.7.3.6 37.3F00.1779
233 1972 Đo chức năng hô hấp         142,000            106,000              160,000 TT04.C6.4 37.3F00.1791
234 1971 Lưu huyết não           40,600              31,000                50,000 TT04.C6.3 37.3F00.1799
235 1975 Test thanh thải Creatinine                    -                55,000                70,000 TT04.C6.7 37.3F00.1811
236 1974 Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)                    -                30,000                40,000 TT04.C6.6 37.3F00.1817
237 1973 Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan                     -                30,000                40,000 TT04.C6.5 37.3F00.1818
238 2058 Điều trị Basedow/ bướu tuyến giáp đơn thuần/ nhân độc tuyến giáp bằng I¹³¹         700,000                       -                710,000
37.3G02.1870
239 1479 Áp P32 điều trị bướu mạch máu và sẹo lồi         200,000              70,000              220,000 TT03.C3.7.2.40 37.3G02.1874
240 1506 Đặt catheter qua màng nhẫn giáp lấy bệnh phẩm         203,000            900,000              210,000 QD2590.TT.14.30 37.8B00.0071
241 659 Bóp bóng ambu, thổi ngạt         458,000            900,000              470,000 QD2590.TT.10.12 37.8B00.0074
242 651 Cấp cứu ngừng tuần hoàn         458,000        1,400,000              470,000 QD2590.TT.14.13 37.8B00.0074
243 446 Cắt chỉ giác mạc           30,000              15,000                40,000 TT03.C2.3.85 37.8B00.0075
244 1594 Cắt chỉ .           30,000              45,000                50,000 TT04.C3.1.1 37.8B00.0075
245 1761 Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi          131,000              97,000              140,000 TT04.C2.5 37.8B00.0077
246 2241 Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị         131,000              97,000              140,000 TT04.C2.5 37.8B00.0077
247 1782 Chọc hút khí màng phổi         136,000              86,000              150,000 TT04.C2.7 37.8B00.0079
248 1772 Chọc rửa màng phổi         198,000            130,000              220,000 TT04.C2.6 37.8B00.0080
249 2104 Chọc dò màng tim         234,000            234,000              260,000
37.8B00.0081
250 318 Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm         170,000            120,000              190,000 TT03.C1.74 37.8B00.0082
251 295 Chọc dò tuỷ sống         100,000              74,000              110,000 TT03.C1.1 37.8B00.0083
252 1739 Chọc hút hạch hoặc u                    -                58,000              110,000 TT04.C2.3 37.8B00.0086
253 467 Chọc hút u nang sàn mũi(Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm)           25,000              25,000                38,000 TT03.C2.4.23 37.8B00.0086
254 1769 Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm                    -                80,000              160,000 TT04.C2.57 37.8B00.0087
255 1750 Chọc hút tế bào tuyến giáp          104,000              74,000              110,000 TT04.C2.4 37.8B00.0089
256 1758 Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm         144,000              87,000              150,000 TT04.C2.47 37.8B00.0090
257 1744 Dẫn lưu màng phổi tối thiểu         583,000            500,000              590,000 TT04.C2.34 37.8B00.0094
258 1505 Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục     1,354,000            600,000          1,700,000 TT03.C1.59 37.8B00.0098
259 1751 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng     1,113,000            840,000          1,390,000 TT04.C2.40 37.8B00.0100
260 1749 Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng      1,113,000        1,030,000          1,390,000 TT04.C2.39 37.8B00.0101
261 293 Đặt sonde dạ dày            85,400              69,500              100,000
37.8B00.0103
262 1183 Dẫn lưu thận qua da dưới hướng dẫn của siêu âm         904,000        2,000,000              910,000 QD1904.PT.10.45 37.8B00.0104
263 1576 Đặt sonde JJ niệu quản[chưa bao gồm sonde JJ]         904,000        1,500,000          1,600,000 TT03.C1.52 37.8B00.0104
264 2085 Hút dịch khớp ( khớp gối)         109,000              89,000              400,000
37.8B00.0112
265 2081 Hút đờm           10,000              20,000                20,000
37.8B00.0114
266 2082 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)           10,000              10,000                20,000
37.8B00.0114
267 1767 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi          918,000            720,000          1,080,000 TT04.C2.55 37.8B00.0115
268 2062 Lấy sỏi niệu quản qua nội soi(Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire)          918,000        2,000,000                          -  
37.8B00.0115
269 1723 Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)         549,000            395,000              660,000 TT04.C2.15 37.8B00.0116
270 1722 Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)         938,000            740,000          1,100,000 TT04.C2.14 37.8B00.0117
271 1745 Mở khí quản         704,000            565,000              850,000 TT04.C2.35 37.8B00.0120
272 1768 Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)         360,000            220,000              410,000 TT04.C2.56 37.8B00.0121
273 477 Nội soi lồng ngực         937,000            700,000          1,050,000 TT03.C1.39 37.8B00.0123
274 1742 Nội soi phế quản ống mềm gây tê         738,000            575,000              890,000 TT04.C2.32 37.8B00.0130
275 476 Nội soi khí phế quản bằng ống mềm có gây mê (kể cả thuốc)         738,000            700,000              750,000 TT03.C1.38 37.8B00.0130
276 1764 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết     1,105,000            900,000          1,310,000 TT04.C2.52 37.8B00.0131
277 1765 Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật     2,547,000        2,240,000          3,150,000 TT04.C2.53 37.8B00.0132
278 1732 Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết         231,000            231,000              300,000 TT04.C2.23 37.8B00.0135
279 1735 Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết         385,000            265,000              400,000 TT04.C2.26 37.8B00.0136
280 1734 Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết(gây mê)         287,000            924,000          1,000,000 TT04.C2.25 37.8B00.0137
281 1737 Nội soi trực tràng có sinh thiết         278,000            195,000              300,000 TT04.C2.28 37.8B00.0138
282 1736 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết         179,000            120,000              190,000 TT04.C2.27 37.8B00.0139
283 305 Soi dạ dày + tiêm hoặc kẹp cầm máu     2,191,000        2,096,000                          -   TT03.C1.25 37.8B00.0140
284 307 Nội soi đường mật, tuỵ ngược dòng lấy sỏi, giun hay dị vật     2,663,000        1,500,000                          -   TT03.C1.41 37.8B00.0141
285 1730 Nội soi ổ bụng         793,000            575,000              890,000 TT04.C2.21 37.8B00.0142
286 1731 Nội soi ổ bụng có sinh thiết         937,000            675,000          1,020,000 TT04.C2.22 37.8B00.0143
287 478 Nội soi tiết niệu có gây mê         824,000            700,000              960,000 TT03.C1.40 37.8B00.0147
288 2071 Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản  (Nội soi bàng quang)         906,000            730,000          1,090,000 TT04.C2.37 37.8B00.0148
289 1747 Nội soi niệu quản         906,000            730,000          1,090,000 TT04.C2.37 37.8B00.0148
290 1738 Nội soi bàng quang không sinh thiết         506,000            330,000              570,000 TT04.C2.29 37.8B00.0150
291 1766 Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp          675,000            570,000              790,000 TT04.C2.54 37.8B00.0151
292 1741 Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục…         870,000            680,000          1,030,000 TT04.C2.31 37.8B00.0152
293 1718 Nong niệu đạo và đặt thông đái         228,000            145,000              240,000 TT04.C2.10 37.8B00.0156
294 1791 Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất)         185,000            117,000              200,000 TT04.C2.9 37.8B00.0158
295 298 Rửa dạ dày         106,000            100,000              120,000 TT03.C1.5 37.8B00.0159
296 310 Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín         576,000            500,000              690,000 TT03.C1.54 37.8B00.0160
297 1724 Sinh thiết da          121,000              80,000              140,000 TT04.C2.16 37.8B00.0168
298 1725 Sinh thiết hạch, u         249,000            130,000              260,000 TT04.C2.17 37.8B00.0173
299 1757 Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm     1,078,000            950,000          1,290,000 TT04.C2.46 37.8B00.0174
300 1727 Sinh thiết màng phổi          418,000            335,000              490,000 TT04.C2.19 37.8B00.0175
301 1729 Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng         589,000            445,000              680,000 TT04.C2.20 37.8B00.0177
302 1726 Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết)         229,000            110,000              240,000 TT04.C2.18 37.8B00.0178
303 1760 Thủ thuật sinh thiết tủy xương      1,359,000        1,240,000          1,710,000 TT04.C2.49 37.8B00.0179
304 130 Soi bàng quang + chụp thận ngược dòng         626,000            350,000              730,000 TT03.C1.30 37.8B00.0183
305 128 Soi đại tràng + Kim kẹp cầm máu         544,000            320,000              570,000 TT03.C1.28 37.8B00.0184
306 304 Soi thực quản dạ dày gắp giun         396,000            250,000              410,000 TT03.C1.24 37.8B00.0190
307 306 Soi trực tràng + tiêm/ thắt trĩ         228,000            150,000              240,000 TT03.C1.29 37.8B00.0191
308 311 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực         968,000            800,000              980,000 TT03.C1.62 37.8B00.0192
309 2076 Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực(Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh)         968,000            800,000              980,000 TT03.C1.62 37.8B00.0192
310 1754 Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE)     1,478,000        3,200,000          1,810,000 TT04.C2.43 37.8B00.0194
311 1771 Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần)     1,515,000        1,330,000          1,850,000 TT04.C2.59 37.8B00.0195
312 1720 Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần)         543,000            460,000              650,000 TT04.C2.12 37.8B00.0196
313 1628 Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu           59,400              45,000                70,000 TT04.C3.1.8 37.8B00.0197
314 1629 Tháo bột khác           49,500              38,000                60,000 TT04.C3.1.9 37.8B00.0198
315 2029 Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính(bn tiểu đường)         233,000            200,000              240,000
37.8B00.0199
316 2249 Chăm sóc lỗ mở khí quản ( BN Ngoại trú)           55,000              60,000                80,000
37.8B00.0200
317 2005 Thay băng vết thương nhiễm trùng / mổ chiều dài≤ 15cm           55,000              60,000                70,000 TT04.C3.1.2 37.8B00.0200
318 1616 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm           79,600              80,000                90,000 TT04.C3.1.3 37.8B00.0201
319 1623 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm         109,000            105,000              130,000 TT04.C3.1.4 37.8B00.0202
320 1625 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng         129,000            115,000              140,000 TT04.C3.1.5 37.8B00.0203
321 1626 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng         174,000            160,000              200,000 TT04.C3.1.6 37.8B00.0204
322 1627 Thay băng vết thương/ mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng         227,000            190,000              240,000 TT04.C3.1.7 37.8B00.0205
323 2101 Thay canuyn mở khí quản         241,000            241,000                          -  
37.8B00.0206
324 1790 Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi           89,500              54,000              100,000 TT04.C2.8 37.8B00.0207
325 1752 Thở máy (01 ngày điều trị).         533,000            420,000              540,000 TT04.C2.41 37.8B00.0209
326 2223 Thở máy (1 giờ )           22,208              17,500                22,208 TT04.C2.41 37.8B00.0209
327 2102 Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP)         533,000            533,000                          -  
37.8B00.0209
328 1717 Thông đái            85,400              64,000              100,000 TT04.C2.1 37.8B00.0210
329 1728 Thụt tháo phân           78,000              40,000                90,000 TT04.C2.2 37.8B00.0211
330 936 Đặt sonde hậu môn           78,000              64,000                90,000 TT04.C2.64 37.8B00.0211
331 2033 Tiêm ( bắp/dưới da/tĩnh mạch) áp dụng bn ngoại trú           10,000                5,000                20,000
37.8B00.0212
332 1495 Tiêm khớp           86,400            100,000              150,000 QD2590.TT.13.6 37.8B00.0213
333 2034 Truyền tĩnh mạch (áp dụng BN ngoại trú)           20,000              20,000                50,000
37.8B00.0215
334 1595 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm         172,000            155,000              200,000 TT04.C3.1.10 37.8B00.0216
335 1669 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài < l0 cm         172,000            155,000              180,000 TT04.C3.5.4.11 37.8B00.0216
336 1596 Khâu VT phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm         224,000            200,000              300,000 TT04.C3.1.11 37.8B00.0217
337 1670 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm         224,000            200,000              230,000 TT04.C3.5.4.12 37.8B00.0217
338 1398 Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn chiều dài < l0 cm         244,000        1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.8.62 37.8B00.0218
339 1597 Khâu vt phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm         244,000            210,000              300,000 TT04.C3.1.12 37.8B00.0218
340 1671 Khâu vt phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm         244,000            190,000              250,000 TT04.C3.5.4.13 37.8B00.0218
341 1598 Khâu VT phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm         286,000            250,000              400,000 TT04.C3.1.13 37.8B00.0219
342 1672 Khâu VT phần mềm đầu cổ tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm         286,000            250,000              300,000 TT04.C3.5.4.14 37.8B00.0219
343 1589 Đặt nội khí quản sơ sinh + thở máy         555,000            900,000              570,000 QD2590.TT.9.23 37.8B00.1888
344 1753 Đặt nội khí quản.         555,000            415,000              660,000 TT04.C2.42 37.8B00.1888
345 2050 Bàn kéo           43,800              20,000                50,000 TT03. 37.8C00.0220
346 284 Bó paraphin           50,000              49,000                60,000 TT04.C2.75 37.8C00.0221
347 1774 Châm (các phương pháp châm)           81,800              48,000                90,000 TT04.C2.61 37.8C00.0224
348 1773 Chôn chỉ (cấy chỉ)          174,000            115,000              210,000 TT04.C2.60 37.8C00.0227
349 1788 Cứu (Ngải cứu /túi chườm)           35,000              18,000                50,000 TT04.C2.76 37.8C00.0228
350 1775 Điện châm.           75,800              50,000                90,000 TT04.C2.62 37.8C00.0230
351 1778 Điện phân           44,000              24,000                50,000 TT04.C2.66 37.8C00.0231
352 1787 Điện từ trường           37,000              25,000                50,000 TT04.C2.74 37.8C00.0232
353 335 Điện vi dòng giảm đau           28,000              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.20 37.8C00.0233
354 1783 Điện xung           40,000              25,000                50,000 TT04.C2.70 37.8C00.0234
355 269 Giác hơi           31,800              12,000                40,000 TT03.C1YHDT.25 37.8C00.0235
356 250 Giao thoa           28,000              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.1 37.8C00.0236
357 283 Hồng ngoại           41,100              23,000                50,000 TT04.C2.65 37.8C00.0237
358 1789 Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp           50,500              26,000                60,000 TT04.C2.77 37.8C00.0238
359 1780 Laser châm           78,500              62,000              100,000 TT04.C2.68 37.8C00.0243
360 270 Laser chiếu ngoài           33,000              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.32 37.8C00.0244
361 1786 Siêu âm điều trị           44,400              40,000                50,000 TT04.C2.73 37.8C00.0253
362 1779 Sóng ngắn           40,700              27,000                50,000 TT04.C2.67 37.8C00.0254
363 265 Sóng xung kích điều trị           58,000              30,000                70,000 TT03.C1YHDT.35 37.8C00.0255
364 253 Tập do cứng khớp           41,500              12,000                50,000 TT03.C1YHDT.5 37.8C00.0256
365 254 Tập do liệt ngoại biên           24,300              10,000                30,000 TT03.C1YHDT.6 37.8C00.0257
366 330 Tập vận động có trợ giúp[Tập do liệt thần kinh ngoại biên]           44,500              44,500                30,000 TT03.C1YHDT.6 37.8C00.0257
367 252 Tập do liệt thần kinh trung ương           38,000              10,000                50,000 TT03.C1YHDT.4 37.8C00.0258
368 256 Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi             9,800                5,000                20,000 TT03.C1YHDT.11 37.8C00.0261
369 280 tập vận động đoạn chi           44,500              21,000                50,000 TT04.C2.72 37.8C00.0266
370 261 Tập vận động thụ động[Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động]           44,500              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.18 37.8C00.0267
371 1784 Tập vận động toàn thân           44,500              21,000                50,000 TT04.C2.71 37.8C00.0267
372 2051 Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp           27,300              21,400                40,000
37.8C00.0268
373 258 Tập với hệ thống ròng rọc             9,800                5,000                20,000 TT03.C1YHDT.13 37.8C00.0269
374 257 Tập với xe đạp tập             9,800                5,000                20,000 TT03.C1YHDT.12 37.8C00.0270
375 1776 Thuỷ châm(không kể tiền thuốc)           61,800              25,000                70,000 TT04.C2.63 37.8C00.0271
376 1781 Tử ngoại           38,000              27,000                50,000 TT04.C2.69 37.8C00.0275
377 260 Vật lý trị liệu chỉnh hình           29,000              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.16 37.8C00.0276
378 259 Vật lý trị liệu hô hấp           29,000              10,000                40,000 TT03.C1YHDT.15 37.8C00.0277
379 1777 Xoa bóp bấm huyệt            61,300              28,000                70,000 TT04.C2.64 37.8C00.0280
380 263 Xoa bóp bằng máy           24,300              10,000                30,000 TT03.C1YHDT.21 37.8C00.0281
381 339 Xoa bóp cục bộ bằng tay            59,500              30,000                70,000 TT03.C1YHDT.22 37.8C00.0282
382 276 Xoa bóp toàn thân           87,000              50,000              100,000 TT03.C1YHDT.23 37.8C00.0283
383 2083 Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)Thủ thuật loại III (HSCC - CĐ)         295,000            219,000              310,000
37.8D01.0300
384 1719 Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn)         600,000            125,000              610,000 TT04.C2.11 37.8D03.0334
385 1461 Phẫu thuật giải áp thần kinh (Phẫu thuật điều trị hội chứng ống cổ tay)     2,167,000        1,600,000          2,200,000 QD4070.VI.75 37.8D03.0344
386 1005 Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng      3,981,000        2,000,000          4,560,000 TT03.C2.1.39 37.8D05.0373
387 2053 Phẫu thuật vết thương sọ não hở     5,151,000        4,363,000                          -  
37.8D05.0386
388 1441 Phẫu thuật đặt catheter trong ổ bụng để lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)     7,055,000        2,000,000                          -   QD4070.I.89 37.8D05.0398
389 1320 Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo(Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF)     7,227,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.2.47 37.8D05.0399
390 1316 Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương/ vết thương)     6,567,000        6,567,000                          -   QD1904.PT.2.55 37.8D05.0414
391 2242 Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu     6,567,000        6,567,000                          -  
37.8D05.0414
392 882 Phẫu thuật nội soi  lấy  sỏi niệu quản     3,839,000        3,600,000                          -   QĐ1905 37.8D05.0418
393 2072 Phẫu thuật nội soi  lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang  (Phẫu thuật nội soi lấy sỏi bể thận qua nội soi sau phúc mạc)     3,839,000        3,600,000                          -   QĐ1905 37.8D05.0418
394 1185 Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang     3,910,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.46 37.8D05.0421
395 1186 Phẫu thuật lấy sỏi bể thận ngoài xoang     3,910,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.40 37.8D05.0421
396 1187 Phẫu thuật lấy sỏi thận/ sỏi niệu quản/ sỏi bàng quang     3,910,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.35 37.8D05.0421
397 1422 Phẫu thuật lấy sỏi, dẫn lưu túi mật     3,910,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.9.38 37.8D05.0421
398 1176 Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie)     2,950,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.60 37.8D05.0423
399 921 Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi[Cắt đốt nội soi u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu]     3,809,000        1,500,000          3,809,000 TT03.C2.1.88 37.8D05.0433
400 1178 Cấp cứu nối niệu đạo do vỡ xương chậu     3,963,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.38 37.8D05.0434
401 1189 Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang     3,963,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.36 37.8D05.0434
402 1180 Phẫu thuật cắt nối niệu đạo trước     3,963,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.39 37.8D05.0434
403 1192 Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ/ cắt bỏ tinh hoàn     2,254,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.41 37.8D05.0435
404 1182 Dẫn lưu nước tiểu bàng quang     1,684,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.47 37.8D05.0436
405 1184 Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu     1,684,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.44 37.8D05.0436
406 1173 Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da     1,684,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.61 37.8D05.0436
407 1175 Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt     1,684,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.52 37.8D05.0436
408 1438 Phẫu thuật tạo hình dương vật                    -          2,000,000                          -   QD4070.I.79 37.8D05.0437
409 2222 Nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser hoặc bằng xung hơi[chưa bao gồm sonde JJ]     1,253,000        5,000,000                          -   27.0376.0000 37.8D05.0440
410 2012 Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày       4,037,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.16.29 37.8D05.0451
411 2009 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay     4,282,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.15 37.8D05.0454
412 2007 Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài     4,282,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.10 37.8D05.0454
413 2084 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - đại tràng hoặc trực tràng)     4,105,000        3,468,000                          -  
37.8D05.0456
414 1408 Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc     4,105,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.43 37.8D05.0456
415 1999 Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc     4,105,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.31 37.8D05.0456
416 2067 Phẫu thuật cắt nối ruột(Nối tắt ruột non - ruột non)     4,105,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.26 37.8D05.0456
417 608 Phẩu thuật điều trị tắc ruột do dính     4,105,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.8 37.8D05.0456
418 2066 Phẫu thuật cắt ruột non(Cắt đoạn ruột non, lập lại lưu thông)     4,441,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.26 37.8D05.0458
419 1403 Phẫu thuật cắt ruột thừa      2,460,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.56 37.8D05.0459
420 797 Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa     1,793,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.56 37.8D05.0459
421 2247 Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa     2,460,000        2,000,000                          -   27.0191.0459 37.8D05.0459
422 2008 Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn     6,651,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.11 37.8D05.0460
423 1172 Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận     2,563,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.50 37.8D05.0464
424 1421 Dẫn lưu túi mật     2,563,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.9.37 37.8D05.0464
425 1414 Nối vị tràng     2,563,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.36 37.8D05.0464
426 2091 Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non     2,563,000        3,600,000                          -   QĐ1904PT08.08 37.8D05.0464
427 1410 Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần     3,414,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.35 37.8D05.0465
428 2106 Khâu lỗ thủng hoặc khâu vết thương ruột non     3,414,000        3,414,000                          -  
37.8D05.0465
429 2001 Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan     4,511,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.9.35 37.8D05.0469
430 1426 Phẫu thuật cắt túi mật      4,335,000        2,000,000                          -   QD4070.I.95 37.8D05.0472
431 860 Phẫu thuật nội soi cắt túi mật      2,958,000        2,000,000                          -   TT03.C2.1.73 37.8D05.0473
432 865 Phẩu thuật noi soi cắt túi mật, mở ống mật chủ lấy soi     3,630,000        2,500,000                          -   TT03.C2.1.76 37.8D05.0476
433 400 Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật     3,130,000        2,000,000                          -   TT03.C2.1.72 37.8D05.0478
434 610 Phẫu thuật cắt lách do chấn thương     4,284,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.9.31 37.8D05.0484
435 1404 Phẫu thuật u trong ổ bụng(Cắt u mạc treo không cắt ruột)     4,482,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.37 37.8D05.0489
436 2054 Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu     2,447,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.42 37.8D05.0491
437 1412 Phẫu thuậ Mở bụng thăm dò     2,447,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.50 37.8D05.0491
438 1411 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo     2,447,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.42 37.8D05.0491
439 2056 Phẩu thuật làm hậu môn nhân tạo.     2,447,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.42 37.8D05.0491
440 1413 Phẫu thuật mở thông dạ dày     2,447,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.54 37.8D05.0491
441 2055 Phẫu thuật mở thông hổng tràng     2,447,000        2,000,000                          -   37.8D05.0491 37.8D05.0491
442 1453 Mở bụng thám sát và sinh thiết trên bệnh nhân ung thư phụ khoa     2,447,000        2,000,000                          -   QD4070.IV.14 37.8D05.0491
443 623 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein     3,157,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.53 37.8D05.0492
444 878 Phẫu thuật điều trị thoát vị thành bụng khác     3,157,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.59 37.8D05.0492
445 1416 Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng     2,709,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.41 37.8D05.0493
446 2060 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng     2,709,000        2,700,000                          -  
37.8D05.0493
447 1420 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng (Dẫn lưu áp xe gan)     2,709,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.9.39 37.8D05.0493
448 1406 Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng(Dẫn lưu áp xe ruột thừa)     2,709,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.55 37.8D05.0493
449 1400 Phẫu thuật cắt cơ vòng trong     2,461,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.47 37.8D05.0494
450 621 Phẩu thuật cắt trĩ (cắt trĩ kinh điển )     2,461,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.51 37.8D05.0494
451 2079 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản     2,461,000        2,000,000                          -  
37.8D05.0494
452 2048 Phẫu thuật điều trị áp xe rò hậu môn     2,461,000        1,500,000                          -  
37.8D05.0494
453 2047 Phẫu thuật điều trị nứt kẽ hậu môn     2,461,000        1,500,000                          -  
37.8D05.0494
454 622 Phẫu thuật rò hậu môn thể đơn giản     2,461,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.44 37.8D05.0494
455 399 Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo) (chưa bao gồm máy cắt nối tự động)     2,153,000        1,500,000                          -   TT03.C2.1.66 37.8D05.0495
456 1312 Cắt Polyp trực tràng qua nội soi     1,010,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.16.36 37.8D05.0498
457 398 Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản/ dạ dầy/ đại tràng/ trực tràng)     1,010,000            500,000          1,190,000 TT03.C2.1.54 37.8D05.0498
458 396 Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi     1,678,000        1,500,000          2,100,000 TT03.C2.1.48 37.8D05.0500
459 1315 Mở thông dạ dày qua nội soi     2,679,000        2,500,000          3,400,000 TT03.C2.1.47 37.8D05.0502
460 633 Chích áp xe phần mềm lớn         173,000            400,000              600,000 QD1904.PT.12.128 37.8D05.0505
461 1600 Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu .         173,000            105,000              400,000 TT04.C3.1.15 37.8D05.0505
462 188 Chích rạch áp xe nhỏ[Chích áp xe lợi]           35,000              35,000                53,000 TT03.C2.5.1.4 37.8D05.0505
463 237 Chích , Rạch nhọt ống tai ngoài         173,000            400,000              400,000 QD2590.TT.4.14 37.8D05.0505
464 1601 Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte         124,000              80,000              130,000 TT04.C3.1.16 37.8D05.0506
465 1603 Thắt các búi trĩ hậu môn                     -              220,000              290,000 TT04.C3.1.18 37.8D05.0507
466 387 Cố định gãy xương sườn           46,500            120,000              150,000 TT03.C2.1.1 37.8D05.0508
467 1612 Nắn trật khớp háng (bột liền)         635,000            700,000              790,000 TT04.C3.1.26 37.8D05.0511
468 1609 Nắn trật  khớp gối (bột liền)         250,000            165,000              280,000 TT04.C3.1.24 37.8D05.0513
469 1610 Nắn trật khớp cổ chân (bột liền)         250,000            165,000              280,000 TT04.C3.1.24 37.8D05.0513
470 1611 Nắn trật khớp khuỷu chân (bột liền)         250,000            165,000              280,000 TT04.C3.1.24 37.8D05.0513
471 1605 Nắn trật khớp  xương đòn (bột liền)         386,000            235,000              440,000 TT04.C3.1.20 37.8D05.0515
472 1606 Nắn trật khớp hàm (bột liền)         386,000            235,000              440,000 TT04.C3.1.20 37.8D05.0515
473 1607 Nắn trật khớp khuỷu tay (bột liền)         386,000            235,000              440,000 TT04.C3.1.20 37.8D05.0515
474 1608 Nắn trật khớp vai (bột liền)         310,000            225,000              360,000 TT04.C3.1.22 37.8D05.0517
475 1620 Nắn, bó bột bàn chân (bột liền)         225,000            140,000              250,000 TT04.C3.1.36 37.8D05.0519
476 1621 Nắn, bó bột bàn tay (bột liền)         225,000            140,000              250,000 TT04.C3.1.36 37.8D05.0519
477 1491 Gãy nền x­ương bàn 1 và Bennet         150,000              55,000              900,000 TT04.C3.1.35 37.8D05.0520
478 1619 Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)         320,000            165,000              350,000 TT04.C3.1.34 37.8D05.0521
479 1622 Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)         701,000            595,000              850,000 TT04.C3.1.38 37.8D05.0523
480 1617 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)         320,000            165,000              350,000 TT04.C3.1.30 37.8D05.0525
481 657 Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)         236,000            300,000              300,000 TT04.C3.1.29 37.8D05.0526
482 1618 Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)         320,000            165,000              350,000 TT04.C3.1.32 37.8D05.0527
483 1613 Nắn, bó bột xương chậu (bột liền)         611,000            550,000              730,000 TT04.C3.1.28 37.8D05.0529
484 1614 Nắn, bó bột xương cột sống (bột liền)         611,000            550,000              730,000 TT04.C3.1.28 37.8D05.0529
485 1615 Nắn, bó bột xương đùi(bột liền)         611,000            550,000              730,000 TT04.C3.1.28 37.8D05.0529
486 637 Nắn, Bột chậu lưng chân có kéo nắn         331,000              70,000              340,000 TT04.C3.1.29 37.8D05.0530
487 1489 Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ         135,000              50,000              150,000 TT03.C2.1.3 37.8D05.0533
488 1221 Phẫu thuật cắt cụt cẳng chân     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.121 37.8D05.0534
489 1222 Phẫu thuật cắt cụt cẳng tay     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.111 37.8D05.0534
490 1223 Phẫu thuật cắt cụt cánh tay     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.132 37.8D05.0534
491 1250 Phẫu thuật tháo khớp cổ tay     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.114 37.8D05.0534
492 1251 Phẫu thuật tháo khớp gối     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.118 37.8D05.0534
493 1252 Phẫu thuật tháo khớp khuỷu     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.112 37.8D05.0534
494 1253 Phẫu thuật tháo khớp kiểu Pirogoff     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.130 37.8D05.0534
495 1254 Phẫu thuật tháo một nửa bàn chân trước     3,640,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.126 37.8D05.0534
496 2063 Phẩu thuật thay khớp háng bán phần     3,609,000        2,500,000                          -   TT03.C2.1.99 37.8D05.0545
497 2064 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối( chưa bao gồm khớp nhân tạo)                    -          3,000,000                          -   TT03.C2.1.96 37.8D05.0546
498 2059 Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng( chưa bao gồm khớp nhân tạo)     4,981,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.98 37.8D05.0547
499 1240 Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định     3,850,000        3,391,000                          -   QD1904.PT.13.115 37.8D05.0548
500 2248 Phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè     3,850,000        3,000,000                          -  
37.8D05.0548
501 1231 Phẫu thuật làm cứng khớp     3,508,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.131 37.8D05.0549
502 1238 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp     3,429,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.135 37.8D05.0550
503 2021 Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ/ xơ cứng khớp( ngón tay cò súng)     3,429,000        1,200,000          2,200,000 TT03.C2.1.10 37.8D05.0550
504 2224 Phẫu thuật KHX khớp giả xương cánh tay     4,446,000        5,000,000                          -   10.0727.0553 37.8D05.0553
505 1230 Kết hợp xương bằng nẹp vít trong gãy xương mác     3,609,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.137 37.8D05.0556
506 2163 Phẫu thuật chỉnh trục Cal lệch đầu dưới xương quay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
507 2164 Phẫu thuật gãy đốt bàn ngón tay kết hợp xương với Kirschner hoặc nẹp vít     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
508 2165 Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
509 402 Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)     3,609,000        2,500,000          4,070,000 TT03.C2.1.103 37.8D05.0556
510 1236 Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay     3,609,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.124 37.8D05.0556
511 1229 Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân     3,609,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.133 37.8D05.0556
512 2166 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Monteggia     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
513 2167 Phẫu thuật kết hợp xương gãy Pilon     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
514 2168 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương cẳng chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
515 2169 Phẫu thuật kết hợp xương gãy thân xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
516 2170 Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
517 2171 Phẫu thuật KHX gãy bán phần chỏm xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
518 2172 Phẫu thuật KHX gãy cánh chậu     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
519 2173 Phẫu thuật KHX gãy cổ mấu chuyển xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
520 2174 Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
521 2175 Phẫu thuật KHX gãy đài quay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
522 2176 Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
523 1235 Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay     3,609,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.123 37.8D05.0556
524 2177 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
525 2178 Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
526 2179 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
527 2180 Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
528 2181 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
529 2182 Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
530 2183 Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
531 2184 Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
532 2185 Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
533 2186 Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
534 2187 Phẫu thuật KHX gãy liên mấu chuyển xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
535 1241 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay     3,609,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.108 37.8D05.0556
536 2188 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
537 2189 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
538 2190 Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
539 2191 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
540 2192 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
541 2193 Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
542 2194 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá kèm trật khớp cổ chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
543 2195 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
544 2196 Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
545 2197 Phẫu thuật KHX gãy Monteggia     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
546 2198 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp đầu dưới xương quay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
547 2199 Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
548 2200 Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
549 2201 Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
550 2202 Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
551 2205 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay cánh tay có liệt TK quay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
552 2206 Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay phức tạp     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
553 2207 Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
554 2208 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
555 2209 Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
556 2210 Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
557 2211 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
558 2212 Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
559 2213 Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
560 2214 Phẫu thuật KHX gãy xương đòn     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
561 2215 Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
562 2216 Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
563 2217 Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
564 2218 Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
565 2219 Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
566 2220 Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn     3,609,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0556
567 401 Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít)     4,981,000        3,000,000
TT03.C2.1.102 37.8D05.0557
568 1237 Phẫu thuật co gân Achille     2,828,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.125 37.8D05.0559
569 607 Phẫu thuật nối gân/ kéo dài gân (tính 1 gân ).     2,828,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.102 37.8D05.0559
570 403 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương     1,681,000        1,200,000          1,960,000 TT03.C2.1.111 37.8D05.0563
571 939 Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương trên màn hình tăng sáng     1,681,000        2,010,000          2,100,000 TT03.C2.1.111 37.8D05.0563
572 2065 Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius     6,852,000        5,897,000                          -  
37.8D05.0564
573 1239 Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật )     8,478,000        1,500,000                          -   TT03C2.1.95 37.8D05.0565
574 2035 Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ (chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít)     5,039,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.93 37.8D05.0566
575 1994 Phẩu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng ( chưa bao gồm đinh xương,nẹp vit)     5,140,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0567
576 2037 Phẫu thuật thay đốt sống (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít và xương bảo quản/ đốt sống nhân tạo)     5,360,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.92 37.8D05.0569
577 2036 Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng     4,837,000        3,000,000                          -   TT03.C2.1.94 37.8D05.0570
578 1262 Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể     2,752,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.14.8 37.8D05.0571
579 1242 Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay     2,752,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.109 37.8D05.0571
580 1220 Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón     2,752,000        2,700,000                          -   QD1904.PT.13.146 37.8D05.0571
581 1394 Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò trong viêm xương hàm trên, hàm dưới     1,500,000        1,500,000                          -   TT03.C2.5.7.43 37.8D05.0571
582 2057 Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)     2,801,000        2,217,000                          -   37.8D05.0572 37.8D05.0572
583 1458 Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền(Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ)     3,167,000        2,000,000                          -   QD4070.VI.68 37.8D05.0573
584 2105 Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận                    -          3,600,000                          -   TT04C4.1.BT2 37.8D05.0573
585 1255 Ghép da dị loại độc lập(Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2)     2,689,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.14.16 37.8D05.0575
586 2026 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2     2,689,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.13.73 37.8D05.0575
587 2087 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:1-4cm²)     2,689,000        2,000,000                          -  
37.8D05.0575
588 2086 Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2(DT:5-10cm²)     2,689,000        2,000,000                          -  
37.8D05.0575
589 2230 Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu     2,531,000        2,700,000                          -  
37.8D05.0576
590 2013 Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp     4,381,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.13.81 37.8D05.0577
591 1179 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)     1,793,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.48 37.8D05.0583
592 1167 Cắt u dương vật lành/Phẫu thuật loại II (Ngoại khoa)     1,793,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.56 37.8D05.0583
593 1165 Cắt hẹp bao quy đầu/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000        1,200,000          1,200,000 QD1904.PT.10.57 37.8D05.0584
594 1174 Mở rộng lỗ sáo/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000        1,600,000                          -  
37.8D05.0584
595 1177 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000        1,200,000                          -   TT03.C1.46 37.8D05.0584
596 1191 Phẫu thuật vỡ vật hang do gãy dương vật/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.49 37.8D05.0584
597 1193 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng/Phẫu thuật loại III (Ngoại khoa)     1,136,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.42 37.8D05.0584
598 2088 Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…)     1,136,000        2,000,000                          -   37.8D05.0584 37.8D05.0584
599 1575 Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Trôca/Thủ thuật đặc biệt (Ngoại khoa)         932,000            900,000                          -   QD2590.TT.8.16 37.8D05.0585
600 413 Bóc nang tuyến Bartholin     1,237,000        1,109,000                          -   TT03.C2.2.19 37.8D06.0589
601 411 Bóc nhân xơ vú         947,000            600,000                          -   TT03.C2.2.17 37.8D06.0591
602 1198 Cắt bỏ âm hộ đơn thuần     2,677,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.24 37.8D06.0593
603 2038 Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung                    -                80,000              100,000
37.8D06.0594
604 1161 Cắt u thành âm đạo     1,960,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.1.48 37.8D06.0597
605 1170 Chích áp xe tầng sinh môn         781,000        1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.10.62 37.8D06.0600
606 412 Chích áp xe tuyến Bartholin         783,000            600,000              790,000 TT03.C2.2.18 37.8D06.0601
607 1674 Chích áp xe tuyến vú          206,000            120,000              220,000 TT04.C3.2.10 37.8D06.0602
608 668 Chọc dò cùng đồ Douglas         267,000        1,400,000          1,400,000 QD2590.TT.9.13 37.8D06.0606
609 1571 Chọc dò túi cùng Douglas         267,000            900,000              900,000 QD2590.TT.7.14 37.8D06.0606
610 1688 Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser           146,000              60,000              160,000 TT04.C3.2.9 37.8D06.0611
611 1683 Đỡ đẻ ngôi ngược         927,000            580,000              940,000 TT04.C3.2.4 37.8D06.0613
612 1682 Đỡ đẻ thường ngôi chỏm         675,000            525,000              740,000 TT04.C3.2.3 37.8D06.0614
613 1684 Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên     1,114,000            640,000                          -   TT04.C3.2.5 37.8D06.0615
614 1685 Forceps hoặc Giác hút sản khoa         877,000            530,000              890,000 TT04.C3.2.6 37.8D06.0617
615 1673 Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết         191,000            105,000              200,000 TT04.C3.2.1 37.8D06.0619
616 2039 Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo     1,525,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.18 37.8D06.0623
617 148 Khâu rách cùng đồ     1,810,000        1,600,000                          -   QD1904 37.8D06.0624
618 2040 Khâu rách cùng đồ âm đạo     1,810,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.11.33 37.8D06.0624
619 1204 Khâu tử cung do nạo thủng     2,673,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.26 37.8D06.0625
620 409 Khâu vòng cổ tử cung         536,000        1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.11.30 37.8D06.0626
621 1199 Cắt cụt cổ tử cung     2,638,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.19 37.8D06.0627
622 2075 Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung (Khoét chóp cổ tử cung)     2,638,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.19 37.8D06.0627
623 2044 Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa     2,524,000        2,700,000                          -   QD1904.PT.8.58 37.8D06.0628
624 2041 Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn           82,100              70,000                90,000
37.8D06.0629
625 1399 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn     2,147,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.8.61 37.8D06.0632
626 1196 Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn     2,147,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.11.35 37.8D06.0632
627 407 Nạo hút thai trứng         716,000            500,000              900,000 TT03.C2.2.5 37.8D06.0634
628 1681 Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ         331,000            245,000              370,000 TT04.C3.2.2 37.8D06.0635
629 1679 Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc         177,000            155,000              200,000 TT04.C3.2.15 37.8D06.0645
630 1680 Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc          519,000            430,000              560,000 TT04.C3.2.16 37.8D06.0647
631 1162 Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính     2,753,000        1,500,000                          -   TT03.C2.2.17 37.8D06.0653
632 419 Phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn đường âm đạo     3,564,000        2,700,000                          -   TT03.C2.2.26 37.8D06.0657
633 2061 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang     3,594,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.11.13 37.8D06.0664
634 605 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng     3,553,000        3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.11.12 37.8D06.0665
635 1205 Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp     2,735,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.23 37.8D06.0669
636 1676 Phẫu thuật lấy thai lần đầu     2,223,000        1,550,000          2,410,000 TT04.C3.2.12 37.8D06.0671
637 1207 Phẫu thuật lấy thai lần đầu và triệt sản     2,223,000        1,600,000                          -   TT04.C3.2.13 37.8D06.0671
638 1677 Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên     2,773,000        1,600,000          2,850,000 TT04.C3.2.13 37.8D06.0672
639 2042 Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp     3,881,000        3,384,000                          -  
37.8D06.0674
640 2043 Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược     7,637,000        6,682,000                          -  
37.8D06.0676
641 1210 Phẫu thuật Lefort h     2,674,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.15 37.8D06.0677
642 1436 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung     3,246,000        2,000,000                          -   QD4070.I.87 37.8D06.0679
643 604 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung     3,704,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.11.4 37.8D06.0681
644 2046 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồn tr���ng hoặc cắt phần phụ     2,835,000        2,000,000                          -   QĐ1905.11.27 37.8D06.0683
645 1200 Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản     2,835,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.22 37.8D06.0683
646 1455 Phẫu thuật cắt u nang buồng trứng hoặc cắt phần phụ     2,835,000        2,000,000                          -   QD4070.IV.12 37.8D06.0683
647 424 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung     2,835,000        1,300,000                          -   TT03.C2.2.36 37.8D06.0683
648 2011 Phẫu thuật chửa ngoài tử cung qua nội soi     2,835,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.16.30 37.8D06.0683
649 1201 Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ     2,835,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.27 37.8D06.0683
650 418 Phẫu thuật u nang buồng trứng     2,835,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.27 37.8D06.0683
651 1418 Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng     4,117,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.8.38 37.8D06.0686
652 417 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ ( u nang buồng trứng)     4,899,000        3,600,000                          -  
37.8D06.0689
653 2045 Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung     4,917,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.11.3 37.8D06.0694
654 416 Nội soi ổ bụng lấy dụng cụ tránh thai     5,352,000        1,050,000                          -   TT03.C2.2.23 37.8D06.0695
655 1996 Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng     6,294,000        3,600,000                          -   QD1904.PT.8.38 37.8D06.0702
656 1190 Phẫu thuật treo thận     2,750,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.10.34 37.8D06.0710
657 1211 Phẫu thuật treo tử cung     2,750,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.11.20 37.8D06.0710
658 1482 Sinh thiết cổ tử cung, âm đạo         369,000            900,000              900,000 QD2590.TT.1.11 37.8D06.0712
659 1686 Soi cổ tử cung            58,900              50,000                70,000 TT04.C3.2.7 37.8D06.0715
660 1687 Soi ối           45,900              37,000                60,000 TT04.C3.2.8 37.8D06.0716
661 1675 Xoắn hoặc  cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung         370,000            215,000              400,000 TT04.C3.2.11 37.8D06.0721
662 440 Cắt bỏ túi lệ         804,000            300,000              890,000 TT03.C2.3.59 37.8D07.0732
663 1337 Hút dịch kính đơn thuần chẩn đoán hay điều trị     1,200,000            600,000          1,410,000 TT03.C2.3.48 37.8D07.0733
664 1331 Cắt mống mắt chu biên (cả laser)khoan rìa, đốt nóng, đốt lạnh vùng thể mi, tách thê mi         300,000            150,000              340,000 TT03.C2.3.73 37.8D07.0735
665 1332 Cắt mống mắt quang học         300,000            150,000              340,000 TT03.C2.3.73 37.8D07.0735
666 444 Cắt u kết mạc không          750,000            150,000              950,000 TT03.C2.3.66 37.8D07.0737
667 1333 Cắt u mi kết mạc không vá, kể cả chắp toả lan         750,000        1,500,000              950,000 TT03.C2.3.66 37.8D07.0737
668 225 Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc           75,600              44,000                90,000 TT04.C3.3.10 37.8D07.0738
669 1631 Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc           75,600              44,000                90,000 TT04.C3.3.10 37.8D07.0738
670 1335 Chích mủ hốc mắt         429,000            230,000              460,000 TT03.C2.3.57 37.8D07.0739
671 1341 Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng     1,060,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.4.57 37.8D07.0740
672 1336 Điện đông thể mi                    -              200,000              420,000 TT03.C2.3.79 37.8D07.0746
673 1641 Đo Javal            34,000              15,000                40,000 TT04.C3.3.2 37.8D07.0753
674 1630 Đo nhãn áp                     -                16,000                20,000 TT04.C3.3.1 37.8D07.0755
675 162 Đo thị lực khách quan                    -                25,000                50,000 TT03.C2.3.7 37.8D07.0756
676 1652 Đo thị trường, ám điểm           28,000              14,000                40,000 TT04.C3.3.3 37.8D07.0757
677 1547 Đốt lông siêu           45,700              38,000                60,000 TT03.C2.3.16 37.8D07.0759
678 443 Khâu cò mi         380,000            190,000              400,000 TT03.C2.3.64 37.8D07.0764
679 1644 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê     1,379,000        1,050,000          1,520,000 TT04.C3.3.22 37.8D07.0768
680 1340 Khâu kết mạc do sang chấn - gây mê     1,379,000        2,000,000                          -   TT03.C2.3.58 37.8D07.0768
681 1338 Khâu da mi do sang chấn- gây tê         774,000        2,000,000              780,000 TT03.C2.3.58 37.8D07.0769
682 1643 Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê         774,000            535,000              850,000 TT04.C3.3.21 37.8D07.0769
683 1339 Khâu giác mạc, củng mạc đơn thuần         750,000        2,000,000              760,000 TT03.C2.3.49 37.8D07.0770
684 438 Khấu vết thương phần mềm, tổn thương  vùng mắt         879,000            400,000              940,000 TT03.C2.3.56 37.8D07.0773
685 1329 Khoét bỏ nhãn cầu         704,000            400,000              760,000 TT03.C2.3.13 37.8D07.0774
686 1645 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)         640,000            600,000              720,000 TT04.C3.3.23 37.8D07.0777
687 1633 Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)           75,300              26,000              200,000 TT04.C3.3.12 37.8D07.0778
688 1646 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)         829,000            720,000              930,000 TT04.C3.3.24 37.8D07.0779
689 1634 Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)         314,000            220,000              350,000 TT04.C3.3.13 37.8D07.0780
690 437 Lấy dị vật hốc mắt         845,000            500,000              890,000 TT03.C2.3.47 37.8D07.0781
691 1632 Lấy dị vật kết mạc nông một mắt           61,600              26,000              180,000 TT04.C3.3.11 37.8D07.0782
692 436 Lấy dị vật tiền phòng     1,060,000            400,000          1,150,000 TT03.C2.3.46 37.8D07.0783
693 163 Lấy sạn vôi kết mạc           33,000              10,000                40,000 TT03.C2.3.15 37.8D07.0785
694 1546 Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)           53,700              15,000                60,000 TT03.C2.3.86 37.8D07.0786
695 1648 Mổ quặm 1 mi  - gây mê     1,189,000            870,000          1,340,000 TT04.C3.3.26 37.8D07.0788
696 1328 Phẫu thuật quặm (Panas, Guenod, Nataf, Trabut)     1,189,000        1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.4.63 37.8D07.0788
697 1279 Phẫu thuật quặm         614,000            470,000              620,000 TT03.C2.3.7 37.8D07.0789
698 1636 Mổ quặm 1 mi  - gây tê          614,000            350,000              690,000 TT04.C3.3.15 37.8D07.0789
699 1649 Mổ quặm 2 mi  - gây mê     1,356,000        1,000,000          1,490,000 TT04.C3.3.27 37.8D07.0790
700 1637 Mổ quặm 2 mi  - gây tê          809,000            505,000              890,000 TT04.C3.3.16 37.8D07.0791
701 1638 Mổ quặm 3 mi  - gây tê     1,020,000            675,000          1,110,000 TT04.C3.3.17 37.8D07.0792
702 1650 Mổ quặm 3 mi - gây mê     1,563,000        1,160,000          1,690,000 TT04.C3.3.28 37.8D07.0793
703 1651 Mổ quặm 4 mi  - gây mê     1,745,000        1,280,000          1,860,000 TT04.C3.3.29 37.8D07.0794
704 1639 Mổ quặm 4 mi  - gây tê      1,176,000            790,000          1,260,000 TT04.C3.3.18 37.8D07.0795
705 1334 Chích máu, mủ tiền phòng         704,000            400,000              760,000 TT03.C2.3.54 37.8D07.0796
706 433 Nặn tuyến bờ mi           33,000              10,000                40,000 TT03.C2.3.14 37.8D07.0799
707 442 Nối thông lệ mũi (1 mắt, chưa bao gồm ống silicon)     1,004,000            500,000          1,150,000 TT03.C2.3.63 37.8D07.0802
708 1647 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê     1,416,000        1,180,000          1,570,000 TT04.C3.3.25 37.8D07.0808
709 1635 Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê         915,000            665,000              980,000 TT04.C3.3.14 37.8D07.0809
710 713 Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)     2,615,000        2,000,000          3,230,000 TT03.C2.3.94 37.8D07.0815
711 1343 Phẫu thuật lác (1 mắt)         704,000            600,000              710,000 TT03.C2.3.27 37.8D07.0818
712 1642 Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê     1,376,000        1,150,000          1,510,000 TT04.C3.3.20 37.8D07.0822
713 1640 Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê         834,000            615,000              930,000 TT04.C3.3.19 37.8D07.0823
714 1330 Cắt mộng có vá niêm mạc         804,000            500,000              890,000 TT03.C2.3.70 37.8D07.0824
715 445 Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân         804,000            400,000              890,000 TT03.C2.3.70 37.8D07.0824
716 1345 Phủ giác mạc bằng kết mạc         614,000            350,000              690,000 TT03.C2.3.65 37.8D07.0839
717 432 Rửa cùng đồ 1 mắt           39,000              15,000                50,000 TT03.C2.3.10 37.8D07.0842
718 336 Siêu âm điều trị (1 ngày)           60,000              15,000                70,000 TT03.C2.3.80 37.8D07.0846
719 1654 Soi đáy mắt.                    -                22,000                50,000 TT04.C3.3.5 37.8D07.0849
720 1658 Thông lệ đạo hai mắt            89,900              58,000              100,000 TT04.C3.3.9 37.8D07.0854
721 1550 Thông rửa lệ đạo           89,900              26,000              100,000 TT04.C3.3.11 37.8D07.0854
722 1657 Thông lệ đạo một mắt            57,200              34,000                70,000 TT04.C3.3.8 37.8D07.0855
723 1656 Tiêm dưới kết mạc một mắt            44,600              18,000                50,000 TT04.C3.3.7 37.8D07.0856
724 1655 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt            44,600              18,000                50,000 TT04.C3.3.6 37.8D07.0857
725 463 Bẻ cuốn mũi         120,000              40,000              130,000 TT03.C2.4.18 37.8D08.0867
726 472 Nội soi cầm máu mũi không sử dụng Meroxeo (1 bên)         201,000            150,000              210,000 TT03.C2.4.35 37.8D08.0868
727 474 Nội soi cầm máu mũi có sử dụng Meroxeo (1 bên)         271,000            250,000              280,000 TT03.C2.4.36 37.8D08.0869
728 1704 Phẫu thuật cắt Amidan gây tê hoặc gây mê     1,033,000        2,000,000          2,000,000 QD1904.5.49 37.8D08.0870
729 1705 Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê)     2,303,000        1,930,000          2,760,000 TT04.C3.4.24 37.8D08.0871
730 464 Cắt bỏ đường rò luân nhĩ         449,000            180,000              460,000 TT03.C2.4.19 37.8D08.0872
731 468 Cắt polyp ống tai         589,000            545,000              600,000 TT03.C2.4.24 37.8D08.0875
732 1552 Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)         250,000            400,000              400,000 QD2590.TT.4.12 37.8D08.0878
733 1689 Trích rạch apxe Amiđan (gây tê)         250,000            130,000              270,000 TT04.C3.4.1 37.8D08.0878
734 1700 Chích áp xe sàn miệng         250,000            130,000              270,000 TT04.C3.4.2 37.8D08.0879
735 1553 Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)         250,000            400,000              400,000 QD2590.TT.4.13 37.8D08.0879
736 169 Chọc hút dịch vành tai           47,900              15,000                60,000 TT03.C2.4.10 37.8D08.0882
737 1581 Đo ABR gây mê (gồm thuốc, vật tư)         176,000            400,000              400,000 QD4070.VIII.26 37.8D08.0884
738 1536 Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng         146,000            400,000              400,000 QD2590.TT.19.2 37.8D08.0894
739 466 Đốt họng hạt           75,000              25,000                90,000 TT03.C2.4.22 37.8D08.0895
740 461 Khí dung ( chưa bao gồm thuốc)           17,600                8,000                30,000 TT03.C2.4.15 37.8D08.0898
741 167 Làm thuốc tai (không kể tiền thuốc)           20,000              15,000                30,000 TT03.C2.4.1 37.8D08.0899
742 455 Làm thuốc thanh quản (không kể tiền thuốc)           20,000              15,000                30,000 TT03.C2.4.1 37.8D08.0899
743 168 Lấy dị vật họng           40,000              20,000              150,000 TT03.C2.4.2 37.8D08.0900
744 1713 Lấy dị vật tai ngoài đơn giản           60,000              75,000                70,000 TT04.C3.4.6 37.8D08.0901
745 1714 Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)         150,000            155,000              170,000 TT04.C3.4.7 37.8D08.0903
746 1699 Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng         683,000            470,000              800,000 TT04.C3.4.19 37.8D08.0904
747 1692 Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng         346,000            145,000              380,000 TT04.C3.4.12 37.8D08.0905
748 1716 Lấy dị vật trong mũi có gây tê         660,000            530,000              800,000 TT04.C3.4.9 37.8D08.0906
749 1715 Lấy dị vật trong mũi không gây mê          187,000            125,000              210,000 TT04.C3.4.8 37.8D08.0907
750 459 Lấy nút biểu bì ống tai           60,000              25,000                70,000 TT03.C2.4.12 37.8D08.0908
751 1708 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê     1,314,000            745,000          1,620,000 TT04.C3.4.27 37.8D08.0909
752 1695 Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê         819,000            390,000              990,000 TT04.C3.4.15 37.8D08.0910
753 629 Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê     2,620,000        1,850,000                          -   TT03.C2.5.7.27 37.8D08.0912
754 1696 Nạo VA gây mê         765,000            485,000              880,000 TT04.C3.4.16 37.8D08.0914
755 1557 Nhét bấc mũi          107,000            100,000              150,000 TT03.C2.4.5 37.8D08.0916
756 230 Nhét bấc mũi sau cầm máu         107,000              50,000              120,000 TT03.C2.4.6 37.8D08.0916
757 229 Nhét bấc mũi trước cầm máu         107,000              20,000              120,000 TT03.C2.4.5 37.8D08.0916
758 228 Nhét meche mũi         107,000              40,000              120,000 TT03.C2.4.20 37.8D08.0916
759 1701 Nội soi cắt polype mũi gây mê         647,000            395,000              770,000 TT04.C3.4.20 37.8D08.0918
760 1694 Nội soi cắt polype mũi gây tê         444,000            205,000              520,000 TT04.C3.4.14 37.8D08.0919
761 1711 Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)         265,000            185,000              290,000 TT04.C3.4.4 37.8D08.0920
762 1712 Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê)         265,000            195,000              290,000 TT04.C3.4.5 37.8D08.0921
763 1561 Đốt cuốn mũi         431,000            900,000              440,000 QD2590.TT.4.7 37.8D08.0922
764 1693 Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê         431,000            230,000              490,000 TT04.C3.4.13 37.8D08.0922
765 1707 Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê         660,000            530,000              800,000 TT04.C3.4.26 37.8D08.0923
766 1697 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng         683,000            470,000              800,000 TT04.C3.4.17 37.8D08.0925
767 1698 Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm         703,000            490,000              820,000 TT04.C3.4.18 37.8D08.0926
768 1690 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng         210,000            130,000              220,000 TT04.C3.4.10 37.8D08.0927
769 1691 Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm         305,000            175,000              340,000 TT04.C3.4.11 37.8D08.0928
770 1709 Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer     1,541,000        1,285,000          1,860,000 TT04.C3.4.28 37.8D08.0929
771 247 Nội soi họng - thanh quản         202,000            180,000              210,000 TT03.C2.4.37 37.8D08.0933
772 245 Nội soi tai         202,000              70,000              210,000 TT03.C1.33 37.8D08.0933
773 248 Nội soi tai mũi họng.                    -              180,000              230,000 TT03.C2.4.37 37.8D08.0933
774 458 Nong vòi nhĩ           35,000              10,000                50,000 TT03.C2.4.9 37.8D08.0934
775 471 Nong vòi nhĩ nội soi         111,000              60,000              120,000 TT03.C2.4.34 37.8D08.0935
776 2090 Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên     2,973,000        3,600,000                          -  
37.8D08.0954
777 1313 Cắt u nang hạ họng thanh quản qua nội soi     2,867,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.16.37 37.8D08.0965
778 1467 Phẫu thuật nội soi cuốn dưới      3,738,000        2,000,000                          -   QD4070.VIII.15 37.8D08.0969
779 1355 Phẫu thuật tịt cửa mũi sau ở trẻ em     3,738,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.5.46 37.8D08.0969
780 1560 Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên     2,973,000            900,000                          -   QD2590.TT.4.3 37.8D08.0971
781 172 Rửa tai, rửa mũi, xông họng           24,600              15,000                30,000 TT03.C2.4.16 37.8D08.0989
782 469 Soi thực quản bằng ống mềm         200,000              70,000              210,000 TT03.C2.4.29 37.8D08.0991
783 457 Thông vòi nhĩ           81,900              30,000                90,000 TT03.C2.4.8 37.8D08.0992
784 470 Thông vòi nhĩ nội soi         111,000              60,000              120,000 TT03.C2.4.33 37.8D08.0993
785 456 Trích màng nhĩ           58,000              30,000                70,000 TT03.C2.4.7 37.8D08.0994
786 1702 Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)         713,000            570,000              850,000 TT04.C3.4.21 37.8D08.0995
787 1703 Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)         713,000            570,000              850,000 TT04.C3.4.22 37.8D08.0996
788 1356 Vá nhĩ đơn thuần     3,585,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.5.44 37.8D08.0997
789 1468 Vá nhĩ đơn thuần tại phòng soi (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)     3,585,000        2,000,000                          -   QD4070.VIII.13 37.8D08.0997
790 2251 Phẫu thuật cắt u vùng niêm mạc má         906,000        1,600,000                          -  
37.8D08.1002
791 187 Cắt lợi trùm          151,000              60,000              160,000 TT03.C2.5.1.3 37.8D09.1007
792 494 Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)         343,000            130,000              360,000 TT03.C2.5.1.6 37.8D09.1009
793 504 Điều trị tuỷ răng số  4, 5         539,000            350,000              590,000 TT03.C2.5.2.10 37.8D09.1012
794 206 Điều trị tuỷ răng số  6,7 hàm dưới         769,000            450,000              880,000 TT03.C2.5.2.11 37.8D09.1013
795 503 Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3         409,000            300,000              470,000 TT03.C2.5.2.9 37.8D09.1014
796 207 Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên         899,000            450,000          1,050,000 TT03.C2.5.2.12 37.8D09.1015
797 499 Điều trị tuỷ răng sữa một chân         261,000            210,000              300,000 TT03.C2.5.2.4 37.8D09.1016
798 500 Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân         369,000            260,000              420,000 TT03.C2.5.2.5 37.8D09.1017
799 2069 Hàn composite cổ răng         324,000            280,000              330,000
37.8D09.1018
800 198 Hàn răng sữa sâu ngà            90,900              70,000              100,000 TT03.C2.5.2.1 37.8D09.1019
801 1663 Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm         124,000              90,000              130,000 TT04.C3.5.1.5 37.8D09.1020
802 1662 Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm            70,900              50,000                80,000 TT04.C3.5.1.4 37.8D09.1021
803 192 Nắn trật khớp thái dương hàm         100,000              25,000              120,000 TT03.C2.5.1.11 37.8D09.1022
804 191 Nạo túi lợi 1 sextant           67,900              30,000                80,000 TT03.C2.5.1.10 37.8D09.1023
805 1374 Nạo túi lợi 1 sextant                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.57 37.8D09.1023
806 1395 Nạo túi lợi 1 sextant                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.45 37.8D09.1023
807 189 Nhổ chân răng vĩnh viễn         180,000              80,000              190,000 TT03.C2.5.1.7 37.8D09.1024
808 185 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay [Nhổ răng đơn giản]           98,600            100,000              120,000 TT03.C2.5.1.1 37.8D09.1025
809 1375 Nhổ chân răng khó bằng phẫu thuật         194,000        1,200,000          1,200,000 QD1904.PT.6.49 37.8D09.1026
810 186 Nhổ răng khó         194,000            120,000              200,000 TT03.C2.5.1.2 37.8D09.1026
811 1376 Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 45o         194,000        1,200,000          1,200,000 QD1904.PT.6.48 37.8D09.1026
812 1390 Nhổ răng khôn mọc lệch 90o hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xã định và chọn phương pháp phẫu thuật         194,000        1,500,000          1,500,000 QD1904.PT.6.27 37.8D09.1026
813 196 Nhổ răng ngầm  dưới xương         194,000        1,200,000          1,200,000 TT03.C2.5.1.15 37.8D09.1026
814 1660 Nhổ răng vĩnh viễnNhổ răng số 8 bình thường]         194,000            105,000              210,000 TT04.C3.5.1.2 37.8D09.1027
815 1661 Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm.         320,000            190,000              330,000 TT04.C3.5.1.3 37.8D09.1028
816 2070 Nhổ chân răng sữa           33,600              21,000                40,000 TT04.C3.5.1.1 37.8D09.1029
817 1659 Nhổ răng sữa           33,600              21,000                40,000 TT04.C3.5.1.1 37.8D09.1029
818 507 Phục hồi thân răng có chốt                    -              350,000              540,000 TT03.C2.5.2.16 37.8D09.1030
819 501 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam         234,000            140,000              250,000 TT03.C2.5.2.7 37.8D09.1031
820 502 Răng viêm tuỷ hồi phục         248,000            160,000              260,000 TT03.C2.5.2.8 37.8D09.1032
821 1664 Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)            30,700              30,000                40,000 TT04.C3.5.1.6 37.8D09.1033
822 199 Trám bít hố rãnh         199,000              90,000              210,000 TT03.C2.5.2.2 37.8D09.1035
823 497 Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ         324,000            150,000              360,000 TT03.C2.5.1.16 37.8D09.1036
824 1377 Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng, nhóm 1 sextant         768,000            400,000              780,000 TT03.C2.5.1.22 37.8D09.1038
825 1359 Cắt nang răng đường kính dưới 2cm         429,000            140,000              440,000 TT03.C2.5.1.8 37.8D09.1039
826 195 Cắt u lợi đườmg kính từ 2cm trở lên         429,000              70,000              440,000 TT03.C2.5.1.23 37.8D09.1039
827 498 Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)         276,000            130,000              290,000 TT03.C2.5.1.19 37.8D09.1041
828 1362 Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng         509,000        1,600,000              520,000 QD1904.PT.6.51 37.8D09.1042
829 496 Lấy sỏi ống Wharton     1,000,000            500,000          1,240,000 TT03.C2.5.1.14 37.8D09.1043
830 1322 Cắt u da đầu lành tính đường kính dưới 2 cm         679,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.3.26 37.8D09.1044
831 1325 Cắt u da đầu lành, đường kính từ 2-5 cm         679,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.3.27 37.8D09.1044
832 193 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm         679,000            400,000              770,000 TT03.C2.5.1.12 37.8D09.1044
833 1324 Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm     1,094,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.3.28 37.8D09.1045
834 194 Lấy u lành trên 3cm     1,094,000        2,000,000          1,280,000 QD1904.PT.3.28 37.8D09.1045
835 510 Cắt bỏ nang sàn miệng     2,657,000        1,650,000          2,930,000 TT03.C2.5.7.44 37.8D09.1046
836 1380 Cắt bỏ nang xương hàm từ 2-5cm     2,807,000        1,800,000          3,120,000 TT03.C2.5.7.35 37.8D09.1047
837 1385 Cắt dây thần kinh V ngoại biên     2,709,000        1,600,000          2,860,000 TT03.C2.5.7.46 37.8D09.1054
838 1164 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm     3,043,000        1,500,000                          -   TT03.C2.1.6 37.8D09.1060
839 1382 Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5cm     3,043,000        1,500,000                          -   TT03.C2.5.1.13 37.8D09.1060
840 2089 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên ( gây mê/gây tê)     2,843,000        3,600,000                          -   QĐ1904.6.14 37.8D09.1066
841 2030 Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên(hợp kim)     2,843,000        3,600,000                          -   QĐ1904.6.14 37.8D09.1066
842 2032 Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu     2,643,000        1,700,000                          -   TT03.C2.5.7.23 37.8D09.1067
843 2031 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới     2,543,000        1,600,000                          -   TT03.C2.5.7.22 37.8D09.1068
844 2014 Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên     2,943,000        2,000,000          3,380,000 TT03.C2.5.7.25 37.8D09.1069
845 511 Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm     2,657,000        1,650,000          2,930,000 TT03.C2.5.7.45 37.8D09.1081
846 1261 Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3- 8% diện tích cơ thể     3,837,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.14.9 37.8D10.1110
847 1259 Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 3% diện tích cơ thể     3,156,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.14.11 37.8D10.1111
848 1256 Ghép da tự thân dưới 5% diện tích bỏng cơ thể     2,719,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.14.15 37.8D10.1120
849 512 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể         235,000            100,000              250,000 TT03.C2.6.1 37.8D10.1148
850 1492 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể         519,000            100,000              530,000 TT03.C2.6.1 37.8D10.1150
851 1493 Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể         825,000            100,000              840,000 TT03.C2.6.1 37.8D10.1151
852 1743 Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị)         100,000              42,000              110,000 TT04.C2.33 37.8D11.1163
853 1480 Đổ khuôn đúc chì che chắn các cơ quan quí trong trường chiếu xạ     1,042,000            900,000                          -   QD2590.TT.1.14 37.8D11.1164
854 1481 Làm mặt nạ cố định đầu bệnh nhân     1,053,000            900,000                          -   QD2590.TT.1.13 37.8D11.1166
855 1160 Cắt u lành phần mềm lớn phức tạp/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000        1,160,000                          -   TT03.C2.1.6 37.8D11.1190
856 1224 Cắt u bao gân/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.134 37.8D11.1190
857 1225 Cắt u máu khu trú đường kính dưới 5cm/Phẫu thuật loại II (Ung bướu)     1,642,000        2,000,000                          -   QD1904.PT.13.128 37.8D11.1190
858 1169 Cắt u sùi đầu miệng sáo/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)     1,107,000        1,600,000                          -   QD1904.PT.10.55 37.8D11.1191
859 1226 Cắt u nang bao hoạt dịch/Phẫu thuật loại III (Ung bướu)     1,107,000        1,500,000                          -   QD1904 37.8D11.1191
860 786 cấp phó bản                    -                30,000                45,000 DV DV
861 787 cấp y chứng                    -                20,000                30,000 DV DV
862 1985 lắc                    -                55,000                          -   DV DV
863 2006 Phí tóm tắt bệnh án                    -              150,000              150,000 DV DV
864 315 Thở oxy bình thường                    -                10,000                          -   DV DV
865 901 In lại phim CT- Scaner                    -              200,000              200,000 DV DV
866 999 Test Ventolin Inhaler                    -                30,000                10,000 DV DV
867 922 Chênh lệch dịch vụ ngoại khoa                    -                         -                            -   DV DV
868 923 Chênh lệch dịch vụ TMH                    -                         -                            -   DV DV
869 1988 vít                    -              150,000              150,000 DV DV
870 1995 Dẫn lưu khí màng phổi (máy/ngày)                    -              200,000              200,000 DV DV
871 1993 Kiểm tra trên màn hình tăng sáng                    -              500,000              500,000 DV DV
872 1986 Thám sát nội soi                    -          1,000,000          1,000,000 DV DV
873 1976 Thủ thuật cắt mắt cá, mụn cóc                    -              500,000              600,000 DV DV
874 940 Treo tay                    -                20,000                20,000 DV DV
875 671 Công may tầng sanh môn  (TSM)                    -                25,000                38,000 DV DV
876 877 Tháo dụng cụ tử cung( vòng khéo)                    -              100,000              150,000 DV DV
877 899 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử< 10cm)                    -              300,000              300,000 DV DV
878 2049 Nghiệm pháp đường huyết 75g                    -                70,000                90,000 DV DV
879 537 Test H-Pylori                    -                60,000                70,000 DV DV
880 1992 Test nhanh tìm kháng nguyên NS1                    -              150,000              170,000 DV DV
881 1977 Cấy phân                    -                30,000                30,000 DV DV
882 1163 Phẫu thuật sinh thiết chẩn đoán                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.1.45 QD1904.PT.1.45
883 1181 Chữa cương cứng dương vật                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.10.37 QD1904.PT.10.37
884 1188 Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.10.43 QD1904.PT.10.43
885 1171 Dẫn lưu áp xe khoang retzius                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.10.51 QD1904.PT.10.51
886 1168 Cắt u nang thừng tinh                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.10.53 QD1904.PT.10.53
887 1166 Cắt túi thừa niệu đạo                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.10.58 QD1904.PT.10.58
888 1203 Khâu tầng sinh môn rách phức tạp đến cơ vòng                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.11.18 QD1904.PT.11.18
889 1202 Cắt u nang vú hay u vú lành                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.11.25 QD1904.PT.11.25
890 1208 Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.11.28 QD1904.PT.11.28
891 1212 Triệt sản qua đường rạch nhỏ sau nạo thai                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.11.29 QD1904.PT.11.29
892 1197 Triệt sản các loại                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.11.32 QD1904.PT.11.32
893 2016 Cắt đường rò bàng quang rốn, khâu lại bàng quang                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.12.72 QD1904.PT.12.72
894 1247 Phẫu thuật viêm xương cánh tay: đục, mổ, nạo, dẫn lưu                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.110 QD1904.PT.13.110
895 1234 Phẫu thuật cal lệch đầu dưới xương quay                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.113 QD1904.PT.13.113
896 1246 Phẫu thuật viêm xương cẳng tay đục, mổ, nạo, dẫn lưu                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.116 QD1904.PT.13.116
897 1248 Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, dẫn lưu                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.117 QD1904.PT.13.117
898 1233 Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương báng chè                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.119 QD1904.PT.13.119
899 1232 Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.120 QD1904.PT.13.120
900 1245 Phẫu thuật viêm xương cẳng chân đục, mổ, nạo, dẫn lưu                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.122 QD1904.PT.13.122
901 1244 Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.136 QD1904.PT.13.136
902 1227 Cắt u sương sụn lành tính                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.13.138 QD1904.PT.13.138
903 1216 Phẫu thuật hàm nắn chỉnh hình dạng Mac-neil                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.13.141 QD1904.PT.13.141
904 1214 Chỉnh hình tai sau mổ tiệt căn xương chũm                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.13.142 QD1904.PT.13.142
905 1215 Phẫu thuật hàm giả, chỉnh hình sau phẫu thuật cắt bỏ xương hàm phức tạp                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.13.143 QD1904.PT.13.143
906 1219 Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.13.145 QD1904.PT.13.145
907 1213 Cắt u phần mềm đơn thuần                    -              120,000          1,600,000 TT03.C2.1.6 QD1904.PT.13.147
908 1998 Nối ghép thần kinh vi phẫu                    -          3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.13.46 QD1904.PT.13.46
909 2015 Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt                    -          3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.13.74 QD1904.PT.13.74
910 1263 Cắt lọc da, cơ, cân từ 1-3% diện tích cơ thể                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.14.10 QD1904.PT.14.10
911 1260 Cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.14.12 QD1904.PT.14.12
912 1258 Ghép da tự thân trên 10% diện tích bỏng cơ thể                    -          3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.14.13 QD1904.PT.14.13
913 1257 Ghép da tự thân từ 5-10% diện tích bỏng cơ thể                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.14.14 QD1904.PT.14.14
914 1266 Cắt hoại tử tiếp tuyến 10-15% diện tích cơ thể                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.14.3 QD1904.PT.14.3
915 1267 Cắt lọc da, cơ, cân từ 3-5% diện tích cơ thể                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.14.4 QD1904.PT.14.4
916 1264 Cắt hoại tử tiếp tuyến dưới 10% diện tích cơ thể                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.14.5 QD1904.PT.14.5
917 1265 Cắt lọc da, cơ, cân dưới 3% diện tích cơ thể                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.14.6 QD1904.PT.14.6
918 1287 Cắt sửa các góc hàm dưới                     -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.52 QD1904.PT.15.52
919 1291 Nâng cằm, can thiệp trên xương, ghép tổ chức silicone                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.54 QD1904.PT.15.54
920 1293 Nâng mí sa trễ                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.55 QD1904.PT.15.55
921 1286 Cắt bỏ bướu, sửa sống mũi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.56 QD1904.PT.15.56
922 1297 Phẫu thuật tai vểnh                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.58 QD1904.PT.15.58
923 1285 Căng da mặt                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.59 QD1904.PT.15.59
924 1284 Căng da cổ                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.60 QD1904.PT.15.60
925 1309 Tạo hình với các túi bơm giãn dưới da                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.61 QD1904.PT.15.61
926 1295 Nâng vú bằng đặt các túi dịch                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.62 QD1904.PT.15.62
927 1306 Tạo hình môi một bên, không toàn bộ                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.63 QD1904.PT.15.63
928 1308 Tạo hình ngách lợi, cắt u lợi trên 2cm                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.64 QD1904.PT.15.64
929 1305 Tạo hình lợi trong viêm quanh răng, từ 4 răng trở lên                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.65 QD1904.PT.15.65
930 1304 Tạo hình lỗ thông miệng mũi hoặc miệng xoang hàm                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.66 QD1904.PT.15.66
931 1307 Tạo hình mũi, độn silicone                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.67 QD1904.PT.15.67
932 1302 Tạo hình bằng các vạt tại chỗ đơn giản                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.68 QD1904.PT.15.68
933 1289 Cấy tóc, cấy từng khóm, diện trên 5cm2                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.69 QD1904.PT.15.69
934 1292 Nâng gò má thấp, chất liệu tự thân, silicone                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.70 QD1904.PT.15.70
935 1288 Cấy lông mày                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.71 QD1904.PT.15.71
936 1296 Phẫu thuật nếp nhăn mí trên, mí dưới, khoé mắt, thái dương                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.72 QD1904.PT.15.72
937 1303 Tạo hình khuyết bộ phận vành tai, vạt da có cuống                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.73 QD1904.PT.15.73
938 1300 Sửa khối sụn mũi quá rộng, khoằm, mỏ vịt                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.74 QD1904.PT.15.74
939 1301 Tạo cánh mũi, vạt da có cuống, ghép một mảnh da vành tai                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.75 QD1904.PT.15.75
940 1290 Nâng các núm vú tụt                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.76 QD1904.PT.15.76
941 1298 Phẫu thuật vú phì đại ở nam giới (gynecomastia)                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.77 QD1904.PT.15.77
942 1299 Sửa gai mũi: góc mũi, môi trên                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.15.78 QD1904.PT.15.78
943 1282 Tạo hình lợi trong viêm quanh răng từ 2-4 răng                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.79 QD1904.PT.15.79
944 1276 Lấy mỡ mí dưới                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.81 QD1904.PT.15.81
945 1283 Xẻ mí đôi                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.82 QD1904.PT.15.82
946 1273 Ghép da kinh điển điều trị lộn mí                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.83 QD1904.PT.15.83
947 1277 Mở rộng khe mắt                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.84 QD1904.PT.15.84
948 1278 Phẫu thuật nếp quạt góc mắt trong                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.85 QD1904.PT.15.85
949 1268 Cắt bỏ các mẩu sụn tai thừa dị tật bẩm sinh                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.86 QD1904.PT.15.86
950 1281 Tạo hình điều chỉnh mào xương ổ răng dưới 3 răng                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.87 QD1904.PT.15.87
951 1274 Ghép da tự do trên diện hẹp                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.89 QD1904.PT.15.89
952 1271 Đặt túi bơm giãn da                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.90 QD1904.PT.15.90
953 1272 Di chuyển các vạt da hình trụ                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.91 QD1904.PT.15.91
954 1275 Hút mỡ cổ                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.92 QD1904.PT.15.92
955 1280 Sửa sẹo xấu, sẹo quá phát đơn giản                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.93 QD1904.PT.15.93
956 1270 Cắt bỏ ngón tay thừa                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.15.94 QD1904.PT.15.94
957 2019 Phẫu thuật hẹp bể thận, niệu quản qua nội soi                    -          3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.16.25 QD1904.PT.16.25
958 1314 Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.16.33 QD1904.PT.16.33
959 1310 Cắt Polyp dạ dày qua nội soi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.16.34 QD1904.PT.16.34
960 1311 Cắt Polyp đại tràng sigma qua nội soi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.16.35 QD1904.PT.16.35
961 1319 Cắt dây thần kinh giao cảm ngực                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.2.42 QD1904.PT.2.42
962 1321 Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5-10 cm                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.2.43 QD1904.PT.2.43
963 1318 Bóc nhân tuyến giáp                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.2.44 QD1904.PT.2.44
964 1317 Phẫu thuật u mạch máu dưới da, đường kính dưới 5 cm                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.2.54 QD1904.PT.2.54
965 1323 Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.3.28 QD1904.PT.3.28
966 1346 Treo cơ chữa sụp mi, epicantus                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.4.43 QD1904.PT.4.43
967 1342 Phẫu thuật Doenig                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.4.51 QD1904.PT.4.51
968 1344 Phẫu thuật rách giác mạc nan hoa điều trị cận thị, độn củng mạc bằng collagen điều trị cận thị                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.4.54 QD1904.PT.4.54
969 628 Nhuộm sẹo bề mặt giác mạc                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.4.65 QD1904.PT.4.65
970 1354 Phẫu thuật kiểm tra xương chũm                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.45 QD1904.PT.5.45
971 1352 Khâu lỗ thủng bịt vách ngăn mũi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.47 QD1904.PT.5.47
972 616 Phẩu thuật vách ngăn mũi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.48 QD1904.PT.5.48
973 1357 Vi phẫu thuật thanh quản                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.50 QD1904.PT.5.50
974 1353 Phẫu thuật khí quản người lớn                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.51 QD1904.PT.5.51
975 1351 Cắt u nang, phẫu thuật tuyến giáp                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.5.52 QD1904.PT.5.52
976 1350 Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.5.56 QD1904.PT.5.56
977 1348 Khâu vết thương phần mềm vùng đầu-cổ                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.5.58 QD1904.PT.5.58
978 1393 Phẫu thuật điều trị xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt, từ 4 răng trở lên                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.28 QD1904.PT.6.28
979 1384 Cắt cuống răng hàng loạt,từ 4 răng trở lên                    -          2,000,000          2,000,000 TT03.C2.5.1.9 QD1904.PT.6.29
980 1383 Cắt bỏ xương lồi vòm miệng                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.35 QD1904.PT.6.35
981 1388 Khâu bít lấp lỗ thủng vách ngăn mũi                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.39 QD1904.PT.6.39
982 1392 Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.41 QD1904.PT.6.41
983 1391 Phẫu thuật cắm bộ phận cấy (implant)                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.6.43 QD1904.PT.6.43
984 1358 Cắt cuống răng                    -          1,500,000          1,600,000 TT03.C2.5.1.9 QD1904.PT.6.46
985 1372 Mài răng có chọn lọc để điều chỉnh khớp cắn                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.50 QD1904.PT.6.50
986 1369 Lấy tuỷ chân răng một chân hàng loạt 2-3 răng, lấy tuỷ chân răng nhiều chân                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.52 QD1904.PT.6.52
987 1378 Phẫu thuật phục hồi thân răng có chốt, vít vào ống tuỷ                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.53 QD1904.PT.6.53
988 1373 Mài răng làm cầu răng                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.55 QD1904.PT.6.55
989 1367 Khâu lộn thông ra ngoài điều trị nang xơ hàm hoặc nang sàn miệng                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.62 QD1904.PT.6.62
990 1366 Ghép da rời mỗi chiều bằng và trên 2cm                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.63 QD1904.PT.6.63
991 1370 Lấy xương hoại tử dưới 2cm trong viêm tuỷ hàm                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.65 QD1904.PT.6.65
992 1364 Chuyển trụ filatov, đính trụ filatov                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.66 QD1904.PT.6.66
993 1368 Khâu phục hồi các vết thương phần mềm do chấn thương từ 2-4cm                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.67 QD1904.PT.6.67
994 1379 Sửa sẹo xấu, nếp nhăn nhỏ                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.6.68 QD1904.PT.6.68
995 1402 Cắt ruột thừa kèm túi Meckel                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.40 QD1904.PT.8.40
996 1401 Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.45 QD1904.PT.8.45
997 1417 Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.46 QD1904.PT.8.46
998 1405 Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.48 QD1904.PT.8.48
999 1407 Dẫn lưu áp xe tồn dư trên, dưới cơ hoành                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.49 QD1904.PT.8.49
1000 1415 Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.52 QD1904.PT.8.52
1001 1409 Khâu lại bục thành bụng đơn thuần                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.58 QD1904.PT.8.58
1002 626 Thóat vị bẹn hay thành bụng                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.8.59 QD1904.PT.8.59
1003 996 Phẩu thuật tắc ruột do dính/nội soi                    -          3,600,000          3,600,000 QD1904.PT.8.8 QD1904.PT.8.8
1004 1423 Phẫu thuật vỡ tuỵ bằng chèn gạc cầm máu                    -          2,000,000          2,000,000 QD1904.PT.9.36 QD1904.PT.9.36
1005 1475 Sinh thiết amidan                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.1.16 QD2590.TT.1.16
1006 1476 Sinh thiết u vùng khoang miệng                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.1.17 QD2590.TT.1.17
1007 1477 Tiêm truyền hoá chất độc tế bào đường tĩnh mạch, động mạch điều trị ung thư                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.1.18 QD2590.TT.1.18
1008 1486 Chọc dò dịch não thất                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.10.11 QD2590.TT.10.11
1009 1484 Bơm rửa khoang não thất                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.10.7 QD2590.TT.10.7
1010 1487 Nong miệng nối hậu môn có gây mê                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.10.8 QD2590.TT.10.8
1011 1490 Chọc hút máu tụ khớp gối, bó bột ống                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.11.30 QD2590.TT.11.30
1012 363 Đai Desau                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1013 382 Đai lưng                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1014 376 Nẹp bột  cẳng bàn chân                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1015 667 Nẹp bột các loại không nắn                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1016 362 Nẹp bột cánh bàn tay ôm vai                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1017 379 Nẹp hơi dài                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1018 366 Nẹp ngón tay                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1019 364 Nẹp vải cẳng tay                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1020 377 Nẹp vải đùi bàn chân                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1021 380 Nẹp vải gối                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.11.32 QD2590.TT.11.32
1022 1498 Tiêm thuốc phóng xạ vào bao khớp                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.13.2 QD2590.TT.13.2
1023 1497 Rửa khớp                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.13.3 QD2590.TT.13.3
1024 1496 Tiêm ngoài màng cứng                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.13.4 QD2590.TT.13.4
1025 1494 Tiêm cạnh cột sống                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.13.5 QD2590.TT.13.5
1026 2003 Sốc điện cấp cứu có kết qủa                    -          1,400,000          1,400,000 QD2590.TT.14.12 QD2590.TT.14.12
1027 2004 Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh                    -          1,400,000          1,400,000 QD2590.TT.14.22 QD2590.TT.14.22
1028 1509 Mở màng nhẫn giáp cấp cứu                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.14.31 QD2590.TT.14.31
1029 1507 Đo áp lực ổ bụng qua bàng quang                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.14.39 QD2590.TT.14.39
1030 1501 Phong bế đám rối thần kinh cánh tay, đùi, khuỷu tay để giảm đau                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.14.40 QD2590.TT.14.40
1031 1516 Chụp bể thận qua da, dẫn lưu bể thận qua da                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.15.25 QD2590.TT.15.25
1032 1527 Soi hạ họng lấy dị vật                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.16.22 QD2590.TT.16.22
1033 1526 Soi bàng quang                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.16.24 QD2590.TT.16.24
1034 1529 Sốc điện tâm thần                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.17.1 QD2590.TT.17.1
1035 1531 Đặt catheter chiếu Laser nội tĩnh mạch                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.3 QD2590.TT.18.3
1036 1534 Quang đông bằng Laser Nd-YAG điều trị sẹo lồi, bớt sắc tố, bớt càphê và u máu các loại.                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.4 QD2590.TT.18.4
1037 1535 Quang đông, quang bốc bay tổ chức bằng Laser CO2 điều trị u máu các thể ở da, điều trị mào gà sinh dục, giãn tĩnh mạch                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.5 QD2590.TT.18.5
1038 1530 Chích hút tụ máu vành tai bằng thiết bị plasma hoá                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.6 QD2590.TT.18.6
1039 1533 Quang đông bằng Laser CO2 điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung, trĩ ngoại, viêm họng hạt, dãn tĩnh mạch dưới da                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.7 QD2590.TT.18.7
1040 1532 Đặt từ tr­ường điều trị viêm x­ương tuỷ, gãy x­ương đã cố định                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.18.8 QD2590.TT.18.8
1041 1538 Bóc móng                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.19.1 QD2590.TT.19.1
1042 1537 Đốt điện nốt ruồi, mụn cóc, sẩn cục, u vàng, u nhú sinh dục (4-5 thương tổn)                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.19.3 QD2590.TT.19.3
1043 1543 Rút máu những bệnh nhân đa hồng cầu                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.20.2 QD2590.TT.20.2
1044 1542 Chọc tuỷ làm tuỷ đồ                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.20.3 QD2590.TT.20.3
1045 1541 Chọc hạch làm hạch đồ                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.20.4 QD2590.TT.20.4
1046 1544 Phẫu tích bệnh phẩm phẫu thuật khối u                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.21.2 QD2590.TT.21.2
1047 1562 Đốt lạnh u mạch máu vùng mặt cổ                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.4.4 QD2590.TT.4.4
1048 1568 Điều trị viêm tuyến mang tai, tuyến dư­ới hàm bằng bơm rửa qua lỗ ống tuyến nhiều lần                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.5.11 QD2590.TT.5.11
1049 1566 Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.5.14 QD2590.TT.5.14
1050 1569 Implant cắm ghép trụ răng từ 1-3 răng                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.5.9 QD2590.TT.5.9
1051 1573 Thay sonde dẫn l­ưu thận, bàng quang                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.8.18 QD2590.TT.8.18
1052 1539 Nong kén da qui đầu                    -              400,000              450,000 QD4070.II.16 QD2590.TT.8.19
1053 1540 Tách dính da qui đầu                    -              400,000              450,000 QD4070.II.17 QD2590.TT.8.19
1054 1593 Tháo dụng cụ tử cung khó                    -              600,000              600,000 QD2590.TT.9.20 QD2590.TT.9.20
1055 1588 Cấy/rút mảnh ghép tránh thai nhiều que                    -              900,000              900,000 QD2590.TT.9.24 QD2590.TT.9.24
1056 1584 Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.9.25 QD2590.TT.9.25
1057 1585 Cấy/rút mảnh ghép tránh thai 01 que                    -              400,000              400,000 QD2590.TT.9.28 QD2590.TT.9.28
1058 1433 Mổ tạo hình các vạt da thừa, sẹo xấu ở thành ngực                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.100 QD4070.I.100
1059 1449 Phẫu thuật sinh thiết hạch thượng đòn                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.101 QD4070.I.101
1060 1437 Phẫu thuật chích apxe gan                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.102 QD4070.I.102
1061 1432 Mở hổng tràng ra da nuôi ăn/ Phẫu thuật nội soi ổ bụng thám sát và chẩn đoán                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.103 QD4070.I.103
1062 1451 Thoát lưu mủ ở thành bụng                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.104 QD4070.I.104
1063 1472 Gắp dị vật hay sỏi kẹt đường niệu đạo (Có gây mê)                    -              900,000              900,000 QD4070.I.109 QD4070.I.109
1064 1473 Soi rút sonde JJ do nơi khác đặt hoặc thay sonde JJ không kể sonde tại PC                    -              400,000              400,000 QD4070.I.111 QD4070.I.111
1065 1470 Cắt nang nước th��ng tinh                    -              400,000              400,000 QD4070.I.112 QD4070.I.112
1066 1469 Cắt bướu mào tinh                    -              400,000              400,000 QD4070.I.113 QD4070.I.113
1067 1474 Tạo hình dây thắng                    -              400,000              400,000 QD4070.I.114 QD4070.I.114
1068 1448 PhẪu thuật nội soi xẻ lạnh niệu đạo                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.73 QD4070.I.73
1069 1428 Gắp sỏi mù                     -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.74 QD4070.I.74
1070 1435 Phẫu thuật cắt bướu niệu quản                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.77 QD4070.I.77
1071 1434 Phẫu thuật bướu tinh hoàn                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.78 QD4070.I.78
1072 1440 Phẫu thuật chỉnh sửa sẹo xấu dương vật                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.80 QD4070.I.80
1073 1439 Phẫu thuật chỉnh hình lóc da bộ phận sinh dục                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.81 QD4070.I.81
1074 1446 Phẫu thuật nội soi cột tĩnh mạch thừng tinh dãn, cắt nang ống phóng tinh                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.82 QD4070.I.82
1075 1431 May thủng đại tràng/ nối tắt ruột                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.86 QD4070.I.86
1076 1450 Phẫu thuật viêm gân gót chân                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.88 QD4070.I.88
1077 1445 Phẫu thuật nâng cổ bàng quang do sa sinh dục                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.90 QD4070.I.90
1078 1430 Lấy huyết khối trong tắc động mạch cấp tính ở chi                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.91 QD4070.I.91
1079 1429 Khâu vết thương phức tạp                    -              500,000              600,000 QD4070.I.92 QD4070.I.92
1080 1443 Phẫu thuật mở ngực cấp cứu thám sát tổn thương                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.93 QD4070.I.93
1081 1444 Phẫu thuật muller (rút bỏ nhưng tĩnh mạch nông)                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.I.94 QD4070.I.94
1082 1427 Đóng lỗ mở bàng quang ra da                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.96 QD4070.I.96
1083 1425 Cắt tinh hoàn nội soi/ cắt tinh hoàn hở có gây mê                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.97 QD4070.I.97
1084 1452 Vá rò niệu đạo                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.98 QD4070.I.98
1085 1424 Cắt polyp cổ bọng đái qua nội soi                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.I.99 QD4070.I.99
1086 1454 Phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.IV.13 QD4070.IV.13
1087 1456 Second - look có sinh thiết                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.IV.19 QD4070.IV.19
1088 1462 Sinh thiết xương                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.VI.66 QD4070.VI.66
1089 1459 Khâu da thì II                    -          2,000,000                          -   QD4070.VI.69 QD4070.VI.69
1090 1460 Lấy bỏ chỏm quay                    -          2,000,000          2,000,000 QD4070.VI.74 QD4070.VI.74
1091 1463 Nhổ răng hoặc điều trị dưới gây mê hoặc tiền mê                     -          1,600,000          1,600,000 QD4070.VII.1 QD4070.VII.1
1092 1465 Cắt dây thắng lưỡi gây tê (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.VIII.16 QD4070.VIII.16
1093 1464 Cắt dây thắng lưỡi gây mê (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.VIII.17 QD4070.VIII.17
1094 1466 Phẫu thuật nạo sillicon lỏng                    -          1,600,000          1,600,000 QD4070.VIII.18 QD4070.VIII.18
1095 1582 Lấy dị vật trong mũi gây mê (gồm thuốc, hóa chất, vật tư)                    -              900,000              900,000 QD4070.VIII.23 QD4070.VIII.23
1096 1580 Cầm máu sau nạo VA (nơi khác chuyển đến) (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)                    -              400,000              400,000 QD4070.VIII.25 QD4070.VIII.25
1097 1579 Cầm máu sau cắt Amidan gây tê (nơi khác chuyển đến) (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)                    -              400,000              400,000 QD4070.VIII.27 QD4070.VIII.27
1098 1578 Cầm máu sau cắt Amidan gây mê (nơi khác chuyển đến) (gồm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao)                    -              400,000              400,000 QD4070.VIII.28 QD4070.VIII.28
1099 136 Tẩy tàn nhang, nốt ruồi                    -                65,000                98,000 TT03.C1.10 TT03.C1.10
1100 300 Đốt sẹo lồi, xấu, vết chai, mụn, thịt dư                    -              130,000              200,000 TT03.C1.11 TT03.C1.11
1101 301 Đốt mắt cá chân nhỏ                    -                70,000              105,000 TT03.C1.13 TT03.C1.13
1102 302 Cắt đường rò mông                    -              120,000              180,000 TT03.C1.14 TT03.C1.14
1103 303 Móng quặp                    -                80,000              120,000 TT03.C1.16 TT03.C1.16
1104 246 Nội soi mũi xoang           70,000              70,000                90,000 TT03.C1.34 TT03.C1.34
1105 473 Nội soi buồng tử cung để sinh thiết         170,000            170,000              200,000 TT03.C1.35 TT03.C1.35
1106 666 Sinh thiết buồng tử cung         170,000            170,000              450,000 TT03.C1.35 TT03.C1.35
1107 309 Mở rộng miệng lỗ sáo                    -                45,000                68,000 TT03.C1.48 TT03.C1.48
1108 134 Đốt mụn cóc                    -                30,000                45,000 TT03.C1.6 TT03.C1.6
1109 312 Điều trị hạ kali/ canxi máu                    -              180,000              270,000 TT03.C1.63 TT03.C1.63
1110 316 Giải độc nhiễm độc cấp ma tuý                    -              550,000              825,000 TT03.C1.69 TT03.C1.69
1111 317 Tắm tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm độc hoá chất ngoài da                    -              180,000              270,000 TT03.C1.70 TT03.C1.70
1112 299 Chấm Nitơ, AT                    -                10,000                15,000 TT03.C1.8 TT03.C1.8
1113 341 Bó êm cẳng tay                    -                  7,000                11,000 TT03.C1YHDT.26 TT03.C1YHDT.26
1114 342 Bó êm cẳng chân                    -                  8,000                12,000 TT03.C1YHDT.27 TT03.C1YHDT.27
1115 343 Bó êm đùi                    -                12,000                18,000 TT03.C1YHDT.28 TT03.C1YHDT.28
1116 344 Nẹp cổ tay- bàn tay                    -              300,000              450,000 TT03.C1YHDT.38 TT03.C1YHDT.38
1117 674 Nẹp cổ mềm                    -                90,000              135,000 TT03.C1YHDT.42 TT03.C1YHDT.42
1118 345 Nẹp đỡ cột sống cổ                    -              450,000              675,000 TT03.C1YHDT.42 TT03.C1YHDT.42
1119 331 Hoạt động trị liệu           15,000              15,000                23,000 TT03.C1YHDT.7 TT03.C1YHDT.7
1120 255 Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu           15,000              15,000                30,000 TT03.C1YHDT.7 TT03.C1YHDT.7
1121 393 Phẫu thuật thừa ngón         170,000            600,000              255,000 TT03.C2.1.8 TT03.C2.1.8
1122 394 Phẫu thuật dính ngón                    -              600,000              405,000 TT03.C2.1.9 TT03.C2.1.9
1123 145 Làm thuốc âm đạo                    -                  5,000                   8,000 TT03.C2.2.1 TT03.C2.2.1
1124 404 Nạo phá thai bệnh lý/nạo thai do mổ cũ/nạo thai khó                    -              100,000              900,000 TT03.C2.2.2 TT03.C2.2.2
1125 760 Hút thai dưới 10 tuần                    -              100,000              300,000 TT03.C2.2.3 TT03.C2.2.3
1126 405 Hút thai dưới 12 tuần                    -              200,000              300,000 TT03.C2.2.3 TT03.C2.2.3
1127 1194 Bóc nang âm đạo, tầng sinh môn, nhân chorio âm đạo                    -          1,600,000          1,600,000 QD1904.PT.11.34 TT03.C2.2.34
1128 423 Phẫu thuật bóc nang, nhân di căn âm đạo, tầng sinh môn                    -              500,000              750,000 TT03.C2.2.34 TT03.C2.2.34
1129 406 Nạo phá thai 3 tháng giữa                    -              500,000              900,000 TT03.C2.2.4 TT03.C2.2.4
1130 966 Đo tim thai bằng Doppler                    -                20,000                30,000 TT03.C2.2.41 TT03.C2.2.41
1131 670 Theo dõi bằng monitor                    -                70,000              100,000 TT03.C2.2.42 TT03.C2.2.42
1132 426 Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring           70,000              70,000                70,000 TT03.C2.2.42 TT03.C2.2.42
1133 427 Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa                    -          3,000,000          3,000,000 TT03.C2.2.43 TT03.C2.2.43
1134 408 Hút thai có gây mê tĩnh mạch                    -              300,000              400,000 TT03.C2.2.6 TT03.C2.2.6
1135 875 Hút thai tiền mê dưới 7 tuần                    -              400,000              500,000 TT03.C2.2.6 TT03.C2.2.6
1136 876 Hút thai tiền mê từ 7-9 tuần                    -              500,000              700,000 TT03.C2.2.6 TT03.C2.2.6
1137 146 Đặt/ tháo dụng cụ tử cung                    -              100,000              150,000 TT03.C2.2.7 TT03.C2.2.7
1138 434 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (1 mắt)                    -              250,000              375,000 TT03.C2.3.17 TT03.C2.3.17
1139 435 Phẫu thuật quặm bẩm sinh (2 mắt)                    -              300,000              450,000 TT03.C2.3.18 TT03.C2.3.18
1140 465 Cắt bỏ thịt thừa nếp tai 2 bên                    -                40,000                60,000 TT03.C2.4.21 TT03.C2.4.21
1141 1371 Liên kết các răng bằng dây, nẹp, hoặc máng điều trị viêm quanh răng         780,000        1,200,000          1,600,000 TT03.C2.5.1.21 TT03.C2.5.1.21
1142 208 Hàn thẩm mỹ composite (veneer)                    -              150,000              225,000 TT03.C2.5.2.15 TT03.C2.5.2.15
1143 508 Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -              500,000              750,000 TT03.C2.5.2.17 TT03.C2.5.2.17
1144 509 Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng) (đã bao gồm thuốc tẩy trắng)                    -              900,000          1,350,000 TT03.C2.5.2.18 TT03.C2.5.2.18
1145 1387 Dùng laser, đốt lạnh, sóng cao tần cắt sẹo trên 2cm                    -          1,300,000          2,000,000 TT03.C2.5.7.40 TT03.C2.5.7.40
1146 36 HBsAg (tầm soát)                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HH.66 TT03.C3.1HH.66
1147 915 Test  MET/ nước tiểu                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HH.68 TT03.C3.1HH.68
1148 754 Test heroin trong nước tiểu                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HH.68 TT03.C3.1HH.68
1149 224 Anti-HIV ( tầm soát)                    -                60,000                70,000 TT03.C3.1HH.75 TT03.C3.1HH.75
1150 551 Phản ứng CRP           21,200              30,000                40,000 TT03.C3.1VS.7 TT03.C3.1VS.7
1151 879 Đo khúc xạ mắt                    -                30,000                30,000 TT04.A1.2 TT04.A1.2
1152 1987 Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca)                    -              200,000              200,000 TT04.A2.2 TT04.A2.2
1153 710 Khám sức khỏe giám định y khoa (GDYK)                    -              100,000              100,000 TT04.A4 TT04.A4
1154 709 Khám sức khỏe di chúc                    -              100,000              100,000 TT04.A4 TT04.A4
1155 794 Khám sức khỏe định kỳ                    -              100,000              100,000 TT04.A4 TT04.A4
1156 707 Khám sức khỏe định kỳ (cấy phân, xq phổi) (thẻ xanh)                    -              210,000              210,000 TT04.A4 TT04.A4
1157 895 Khám sức khỏe định kỳ (thẻ hồng)                    -                         -                            -   TT04.A4 TT04.A4
1158 792 khám sức khỏe định kỳ công nhân                    -                50,000                75,000 TT04.A4 TT04.A4
1159 789 khám sức khỏe định kỳ công nhân viên.                    -                50,000                75,000 TT04.A4 TT04.A4
1160 784 Khám sức khỏe định kỳ giáo viên                    -                50,000                75,000 TT04.A4 TT04.A4
1161 783 Khám sức khỏe định kỳ học sinh                    -                30,000                40,000 TT04.A4 TT04.A4
1162 706 Khám sức khỏe lái xe                    -              100,000              100,000 TT04.A4 TT04.A4
1163 703 Khám sức khỏe nhà trẻ, mẫu giáo (KSNT)                    -                30,000                40,000 TT04.A4 TT04.A4
1164 705 Khám sức khỏe xin việc làm                    -                50,000                75,000 TT04.A4 TT04.A4
1165 1721 Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc)                    -              300,000              300,000 TT04.C2.13 TT04.C2.13
1166 1746 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm                    -              465,000              465,000 TT04.C2.36 TT04.C2.36
1167 1748 Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)                    -              785,000              785,000 TT04.C2.38 TT04.C2.38
1168 1756 Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác)                    -          1,700,000          1,700,000 TT04.C2.45 TT04.C2.45
1169 391 Cắt bỏ u da lành tính dười 5cm[Phẫu thuật cắt bỏ u phần mềm]         180,000            600,000              600,000 TT03.C2.1.6 TT04.C3.1.14
1170 905 Thay băng                    -                60,000                70,000 TT04.C3.1.141 TT04.C3.1.141
1171 1599 Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ  chức dưới da                    -              105,000              400,000 TT04.C3.1.15 TT04.C3.1.15
1172 1269 Cắt bỏ các nốt ruồi, hạt cơm, u gai                    -                80,000              200,000 TT04.C3.1.16 TT04.C3.1.16
1173 906 Tháo bột                    -                45,000                70,000 TT04.C3.1.2 TT04.C3.1.2
1174 1678 Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)                     -              600,000              600,000 TT04.C3.2.14 TT04.C3.2.14
1175 759 Phá thai nội khoa                    -              500,000              500,000 TT04.C3.2.16 TT04.C3.2.16
1176 942 Phá thai nội khoa khác                    -                         -                  10,000 TT04.C3.2.16 TT04.C3.2.16
1177 1653 Thử kính loạn thị                    -                11,000                11,000 TT04.C3.3.4 TT04.C3.3.4
1178 1710 Cắt Amiđan (gây tê)                    -          1,300,000          1,300,000 TT04.C3.4.3 TT04.C3.4.3
1179 1665 Một răng                    -              230,000              230,000 TT04.C3.5.2.7 TT04.C3.5.2.7
1180 1666 Mũ chụp kim loại                     -              330,000              330,000 TT04.C3.5.3.10 TT04.C3.5.3.10
1181 1667 Răng chốt đơn giản                    -              225,000              225,000 TT04.C3.5.3.8 TT04.C3.5.3.8
1182 1668 Mũ chụp nhựa                     -              280,000              280,000 TT04.C3.5.3.9 TT04.C3.5.3.9
1183 717 Các phản ứng lên bông  chẩn đoán VDRL                    -                24,000                40,000 TT14.C3.1.52 TT14.C3.1.52
1184 2018 Test kháng thể huỳnh quang chẩn đoán Syphilis                    -                30,000                40,000 TT14.C3.1.53 TT14.C3.1.53
1185 704 Khám cấp giấy chấn thương (KCGCT)                    -                75,000                75,000 TT04.A3 TT37.PL1
1186 2228 Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa         594,000            594,000                          -  
37.2A03.0032
1187 2235 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng(KT vòng)                    -                35,000                60,000

1188 1991 Chọn bác sĩ khám theo yêu cầu                    -              100,000              100,000

1189 2237 Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -              100,000                          -  

1190 2238 Sao y Khám sức khỏe xin việc làm ( TT14)                    -                50,000                          -  

1191 635 Xuyên đinh kéo tạ (Thủ thuật L1)                    -          1,400,000          1,500,000 TT03.C2.7TT.2
1192 2068 Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên     2,528,000                       -                            -  

1193 2078 Rút đinh bàn chân                    -          1,000,000          1,000,000

1194 2077 Rút đinh bàn tay                    -              500,000              500,000

1195 2229 Mẫu giải phẩu bệnh lý ( mẫu thử> 10cm)                    -              600,000              600,000

1196 2227 Phản ứng hòa hợp ( BVTMHH)                    -                67,000


1197 2240 Phản ứng hỗn hợp trong môi trường nước muối ở 22oC (kỹ thuật ống nghiệm)                    -                67,000


1198 2025 Test dung nạp glucose trong thai kỳ                    -                60,000


File đính kèm