Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/10/2017


BẢNG GIÁ GIƯỜNG BỆNH

 ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN TỪ NGÀY 01/10/2017
STT Mã CLS Tên loại giường  Giá BHYT   Giá dân   Giá dịch vụ  Mã giường Mã giá
1 G017 Giường bệnh hồi sức Cấp cứu         279,100        279,100                  -   K48.1906 37.14H2.1951
2 G001 Giường bệnh hồi sức tích cực ( ICU)         568,900        568,900                  -   K48.1903 37.15H2.1903
3 G033 Giường khoa Nhi         178,500        178,500                  -   K18.1911 37.15H2.1911
4 G079 Giường khoa nội hô hấp         178,500        178,500                  -   K49.1911 37.15H2.1911
5 G065 Giường khoa nội tiết         178,500        178,500                  -   K07.1911 37.15H2.1911
6 G026 Giường khoa nội tiêu hóa         178,500        178,500                  -   K05.1911 37.15H2.1911
7 G064 Giường khoa nội tim mạch         178,500        178,500                  -   K04.1911 37.15H2.1911
8 G078 Giường khoa nội truyền nhiễm         178,500        178,500                  -   K11.1911 37.15H2.1911
9 G070 Giường khoa mắt         152,500        152,500                  -   K30.1917 37.15H2.1917
10 G066 Giường khoa ngoại CTCH         152,500        152,500                  -   K24.1917 37.15H2.1917
11 G034 Giường khoa ngoại tổng hợp         152,500        152,500                  -   K19.1917 37.15H2.1917
12 G067 Giường khoa Phụ -Sản         152,500        152,500                  -   K27.1917 37.15H2.1917
13 G069 Giường khoa RMH         152,500        152,500                  -   K29.1917 37.15H2.1917
14 G015 Giường khoa tai mũi họng         152,500        152,500                  -   K28.1917 37.15H2.1917
15 G021 Giường phụ sản không mổ         152,500        152,500                  -   K27.1917 37.15H2.1917
16 G049 Giường bệnh sau PT đặc biệt (khoa mắt)         255,400        255,400                  -   K30.1928 37.15H2.1928
17 G047 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại CTCH)         255,400        255,400                  -   K19.1928 37.15H2.1928
18 G041 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại tổng hợp)         255,400        255,400                  -   K19.1928 37.15H2.1928
19 G048 Giường bệnh sau PT đặc biệt (phụ sản)         255,400        255,400                  -   K27.1928 37.15H2.1928
20 G054 Giường bệnh sau PT loại 1 ( khoa mắt)         204,400        204,400                  -   K30.1932 37.15H2.1932
21 G050 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại CTCH)         204,400        204,400                  -   K24.1932 37.15H2.1932
22 G035 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại tổng hợp)         204,400        204,400                  -   K19.1932 37.15H2.1932
23 G051 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Phụ-sản)         204,400        204,400                  -   K27.1938 37.15H2.1932
24 G053 Giường bệnh sau PT loại 1 ( RHM)         204,400        204,400                  -   K29.1932 37.15H2.1932
25 G052 Giường bệnh sau PT loại 1 ( TMH)         204,400        204,400                  -   K28.1928 37.15H2.1932
26 G059 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Mắt)         188,500        188,500                  -   K30.1938 37.15H2.1938
27 G055 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại CTCH)         188,500        188,500                  -   K24.1938 37.15H2.1938
28 G036 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại tổng hợp)         188,500        188,500                  -   K19.1938 37.15H2.1938
29 G056 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Phụ -sản)         188,500        188,500                  -   K27.1938 37.15H2.1938
30 G058 Giường bệnh sau PT loại 2 ( RHM)         188,500        188,500                  -   K29.1938 37.15H2.1938
31 G057 Giường bệnh sau PT loại 2 ( TMH)         188,500        188,500                  -   K28.1938 37.15H2.1938
32 G063 Giường bệnh sau PT loại 3 ( mắt)         152,500        152,500                  -   K29.1944 37.15H2.1944
33 G060 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại CTCH)         152,500        152,500                  -   K24.1944 37.15H2.1944
34 G037 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại tổng hợp)         152,500        152,500                  -   K19.1944 37.15H2.1944
35 G061 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Phụ-sản)         152,500        152,500                  -   K27.1944 37.15H2.1944
36 G062 Giường bệnh sau PT loại 3 ( TMH)         152,500        152,500                  -   K28.1944 37.15H2.1944
37 G077 Giường dịch vụ nội tiết         178,500        250,000        71,500 K08.1911 37.15H2.1911
38 G076 Giường dịch vụ nội tiêu hóa         178,500        250,000        71,500 K05.1911 37.15H2.1911
39 G011 Giường dịch vụ nội tim mạch         178,500        250,000        71,500 K04.1911 37.15H2.1911
40 G080 Giường phụ sản không mổ (DV2)         152,500        250,000        97,500 K27.1917 37.15H2.1917
41 G072 Giường bệnh DV sau PT loại 1 ( Phụ-sản)         204,400        300,000        95,600 K27.1932 37.15H2.1932
42 G071 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại CTCH)         204,400        300,000        95,600 K24.1932 37.15H2.1932
43 G038 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại TH)         204,400        300,000        95,600 K19.1932 37.15H2.1932
44 G039 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại TH)         188,500        300,000     111,500 K19.1938 37.15H2.1938
45 G073 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản)         188,500        300,000     111,500 K27.1938 37.15H2.1938
46 G068 Giường DV sau PT loại 2 ( CTCH)         188,500        300,000     111,500 K24.1938 37.15H2.1938
47 G027 Giường dịch vụ HSTCCĐ         178,500        300,000     121,500 K08.1911 37.15H2.1911
48 G075 Giường dịch vụ ngoại CTCH         152,500        300,000     147,500 K24.1917 37.15H2.1917
49 G032 Giường dịch vụ ngoại tổng hợp         152,500        300,000     147,500 K19.1917 37.15H2.1917
50 G028 Giường phụ sản không mổ (DV)         152,500        300,000     147,500 K27.1917 37.15H2.1917
51 G074 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại CTCH)         152,500        300,000     147,500 K24.1944 37.15H2.1944
52 G040 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại TH)         152,500        300,000     147,500 K19.1944 37.15H2.1944
53 G024 Giường dịch vụ ICU( giường nội khoa )         178,500        600,000     421,500 K08.1911 37.15H2.1911
54 G045 Giường phụ sản lưu lại 1                     -          100,000     100,000    
55 G082 Giường phụ sản lưu lại 2                     -          200,000     200,000    
56 G081 Giường phụ sản lưu lại 2 (DV2)                     -          400,000     400,000    
57 G046 Giường phụ sản lưu lại 2 (DV1)                     -          300,000     300,000    
58 G043 Giường GMHS                     -                       -                    -      
59 G042 Giường phá thai nội khoa                     -                       -                    -      

Hóc Môn, ngày  26 tháng 09 năm 2017

Giám đốc

( đã ký tên)


Đỗ Kim Hoàng

�DAn{�)