Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế năm 2017

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo quyết định số 186/QĐ – BV ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

 KẾ HOẠCH

Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế năm 2017

 • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo quyết định số 186/QĐ – BV ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn về việc ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

- Theo tinh thần công văn số 2771/SYT-NVY ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Sở Y Tế về việc thúc đẩy khảo sát sự hài lòng người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện;

- Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện tiến hành các hoạt động khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế năm 2017  để chủ động nắm bắt những bức xúc về giao tiếp ứng xử, về y đức, về các tổ chức  dịch vụ khám chữa bệnh, về chuyên môn kỹ thuật và các điều kiện thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện;

- Kết quả khảo sát là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

 • NỘI DUNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG

 • Theo mẫu phiếu khảo sát ý kiến cán bộ viên chức bệnh viện do Bộ y tế ban hành ( phụ lục 1)

 • TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 • Đối tượng chọn mẫu:

- Toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện.

          Tiêu chí loại trừ:

- Nhân viên vắng mặt (có lý do và không lý do) tại thời điểm khảo sát.

 • Phương pháp khảo sát

- Mô tả cắt ngang.

- Chọn mẫu toàn thể.

- Tổng số mẫu dự kiến 590 mẫu.

- Gửi phiếu khảo sát cho các nhân viên y tế thông qua hệ thống Điều dưỡng trưởng các khoa phòng để nhân viên y tế tự đánh giá, và gửi trả về tổ QLCL.

- Thời gian khảo sát từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 08/9/2017.

 • Nhân sự:

 • a. Lập kế hoạch, thống kê báo cáo: Tổ quản lý chất lượng

 • b. Triển khai tại khoa phòng:  điều dưỡng trưởng và nhân viên hành chính các khoa phòng.

 • c. Bộ phận giám sát:

 • - Phòng điều dưỡng.

 • - Ban Hài lòng người bệnh.

 • Hoạt động cụ thế

 • - Họp triển khai phân công nhiệm vụ:  01/9/2017.

 • - Triển khai khảo sát chính thức: 01/9/2017 – 08/9/2017.

 • - Tổng họp nhập liệu báo cáo : 11/9/2017 – 21/9/2017.

 • Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động khảo sát sự hài lòng nhân viên y tế  năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, đề nghị các khoa, phòng nghiêm túc thực hiện./.

 • Đính kèm : mẫu phiếu khảo sát hài lòng nhân viên y tế do Bộ Y Tế ban hành.

 • GIÁM ĐỐC

 • Nơi nhận :

 • - Ban giám đốc

 • -  Các Khoa phòng trực thuộc

 • - Lưu VT, Tổ Quản lý chất lượng.