Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Khảo sát sự không hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2017

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo tinh thần kế hoạch số 2917/KH – SYT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Sở Y Tế về việc triển khai hoạt động “Khảo sát sự không hài lòng của người bệnh đối với hoạt động khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập thuộc Sở Y Tế TP.HCM”;

KẾ HOẠCH

Khảo sát sự không hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2017

  • MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

- Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y Tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

- Theo tinh thần kế hoạch số 2917/KH – SYT ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Sở Y Tế về việc triển khai hoạt động “Khảo sát sự không hài lòng của người bệnh đối với hoạt động khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh viện công lập thuộc Sở Y Tế TP.HCM”;

- Theo quyết định số 110/QĐ – BV  ngày 14 tháng 4 năm 2017 về việc kiện toàn Ban chuyên trách quản lý chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn;

- Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn triển khai kế hoạch “khảo sát sự không hài lòng của người bệnh đối với hoạt động khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh ” để chủ động nắm bắt những bức xúc về giao tiếp ứng xử, về y đức, về chuyên môn kỹ thuật và các điều kiện thực hiện công tác khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh bệnh viện

  • NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

  • Triển khai và vận hành hệ thống khảo sát:

- Tiến hành lắp đặt, triển khai sử dụng 01 kiosk gắn máy tính bảng cài phần mềm khảo sát sự không hài lòng của người bệnh lắp tại khoa khám bệnh.

- Phân công trách nhiệm:

Tổ CNTT:  các vấn đề kỹ thuật, đường truyền, vận hành và bảo trì phần cứng và phần mềm khảo sát.

Khoa khám bệnh: quản lý tài sản công.

Phòng Công tác xã hội: tư vấn hướng dẫn sử dụng, giải đáp các ý kiến thắc mắc ngay tại chỗ.

  • Quản lý, sử dụng thông tin khảo sát  :

- Thông tin mà người bệnh phản ánh được truyền trực tiếp về Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện và Phòng Nghiệp vụ y Sở Y Tế TP.HCM.

- Tổ Quản lý chất lượng:

Giám sát hoạt động khảo sát sự không hài lòng của người bệnh tài khoa khám bệnh.

Báo cáo kết quả khảo sát đến Ban Giám đốc trong giao ban hàng ngày.

Đề xuất các giải pháp khắc phục nhanh các vấn đề nổi cộm.

Ban Hài lòng người bệnh thuộc Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh: triển khai chuyên đề về các hoạt động cải thiện sự không hài lòng của người bệnh tại khoa khám bệnh.

Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất đến Sở Y Tế các giải pháp cải thiện sự không hài lòng của người bệnh (nếu có).

Tổng hợp báo cáo chuyên đề khảo sát sự không hài lòng của người bệnh trong báo cáo Quản lý chất lượng hàng quý gửi Sở Y Tế.

  • Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động tổ chức “Khảo sát sự không hài lòng người bệnh đối với hoạt động khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh năm 2017” của Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn, đề nghị khoa, phòng nghiêm túc thực hiện.