Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NĂM 2019

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHU VỰC HÓC MÔN

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /KH-HĐQLCL

              Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NĂM 2019

                                                              

Căn cứ  công văn số 1729/SYT-NVY ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Sở Y tế TP.HCM về triển khai Khảo sát trải nghiệm người bệnh tại các bệnh viện năm 2019;

Hội đồng Quản lý chất lượng ban hành Kế hoạch Khảo sát hài lòng người bệnh tại bệnh viện năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Mục đích

Xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng khi điều trị tại bệnh viện để tiến hành cải tiến chất lượng, từng bước phục vụ người bệnh tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của người bệnh.

Kết quả khảo sát là căn cứ đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Yêu cầu

Bảo đảm tính khách quan, trung thực khi tiến hành khảo sát.

Xác định được những vấn đề người bệnh chưa hài lòng, còn hạn chế.

So sánh được mức độ hài lòng giữa các đối tượng người bệnh khác nhau, điều trị tại các khoa khác nhau.

Sử dụng kết quả khảo sát để tiến hành cải tiến chất lượng bệnh viện.

Theo dõi liên tục sự hài lòng người bệnh để liên tục cải tiến chất lượng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đối tượng khảo sát: người bệnh nội trú.

Thời gian khảo sát: tháng 5 và tháng 9 năm 2019.

Thời điểm khảo sát: khi người bệnh chuẩn bị xuất viện.

Số lượng: 150 phiếu/ lần.

Nội dung khảo sát: theo mẫu đính kèm.

Hình thức khảo sát: nhân viên trực tiếp phỏng vấn và lấy ý kiến khảo sát theo thứ tự ưu tiên là người bệnh, người nhà người bệnh(không lấy ý kiến của người nhỏ hơn 16 tuổi).

 •  III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

 • Lập kế hoạch, thống kê báo cáo: ĐD. Lê Thị Thùy Trang

 • Nhân viên khảo sát: nhân viên phòng QLCL

 • Bộ phận giám sát: BS.CK1 Ngô Cao Dũng

 • Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động tổ chức Khảo sát sự trải nghiệm  người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2019./.

 • Nơi nhận:

 • BGĐ (để biết);

 • Khoa/Phòng;

 • Thành viên HĐQLCL;

 • Lưu: VT,QLCL, NCD, LTTT (40b).

 • HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 • CHỦ TỊCH

 • ThS.BS Nguyễn Mạnh Bảo