Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện cho bệnh nhân


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 4/2020

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1Jed8ENQWEugMoKq61009fba6uO21NoaI/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 3/2020

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1Jed8ENQWEugMoKq61009fba6uO21NoaI/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 1

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1VhF3rKvVelCy2_5Hep_7zFZw-3RJqWPa/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1EduAub9X62bqS_gpd_X3wDIWrefjCoj1/view?usp=sharing