Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNH NĂM 2019

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

KHU VỰC HÓC MÔN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /KH-BVHM

              Hóc Môn, ngày      tháng      năm 2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG BAN AN TOÀN NGƯỜI BỆNHNĂM 2019

                

Căn cứ Kế hoạch số 2230/KH-SYT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Sở Y tế ban hành Kế hoạch Hoạt động của Ban an toàn người bệnh thuộc Hội đồng chất lượng khám, chữa bệnh của Sở Y tế 2019;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ban hành Kế hoạch Hoạt động của Ban an toàn người bệnh tại bệnh viện năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Mục đích

Tăng cường hiệu quả hoạt động an toàn người bệnh trong công tác khám bệnh, chữa bệnh năm 2019. Đẩy mạnh hoạt động giám sát chuyên đề an toàn người bệnh nhằm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn và lỗi hệ thống, từ đó giúp các bệnh viện chủ động triển khai các biện pháp cải tiến chất lượng.

Triển khai hiệu quả hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh trong phẫu thuật. Tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện thực tế về triển khai bảng kiểm an toàn phẫu thuật.

Tiếp tục triển khai hoạt động báo cáo sự cố tự nguyện, sự cố y khoa trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh. Sơ kết rút kinh nghiệm và xây dựng khuyến cáo nhằm giảm thiểu các sự cố y khoa, từ đó ngày càng cải tiến chất lượng trong công tác khám chữa bệnh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, đánh giá điểm trung bình tiêu chí chất lượng mức độ an toàn phẫu thuật theo Quyết định số 7482/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành.

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện đối với Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật theo quy định tại Quyết định số 7482/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế nhằm đánh giá việc bảo đảm an toàn phẫu thuật.

Tổng kết, báo cáo kết quả kiểm tra, những vấn đề còn tồn tại, tuyên dương những cá nhân, tập thể có triển khai các mô hình hay về bảo đảm an toàn phẫu thuật.

2. Tiếp tục triển khai các hoạt động về quản lý báo cáo sự cố y khoa, xây dựng khuyến cáo nhằm giảm thiểu các sự cố y khoa, từ đó giúp bệnh viện chủ động cải tiến chất lượng trong công tác khám chữa bệnh

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 43/2018/TT-BYT về Phòng ngừa sự cố y khoa.

Tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các hoạt động khắc phục phòng ngừa sự cố, các khuyến cáo của cơ quan quản lý; từ đó đánh giá hoạt động đảm bảo an toàn người bệnh.

Ghi nhận và lập danh mục sự cố y khoa theo mức độ nghiêm trọng và tần suất xảy ra để xác định xu hướng của các nhóm sự cốy khoa.

3. Tổ chức các hoạt động khác liên quan đến an toàn người bệnh

Phối hợp với Phòng Điều dưỡng khảo sát trải nghiệm người bệnh năm 2019.

Xây dựng Kế hoạch và tiến hành Khảo sát nhận diện đúng người bệnh .

Phối hợp khoa/phòng liên quan triển khai công tác kiểm tra chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 khi có chỉ đạo từ Sở Y tế.

Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Ban Giám đốc khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật trong hoạt động an toàn người bệnh.

 • PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 • Ban An toàn người bệnh

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động căn cứ theo mục tiêu của Hội đồng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

 • Phối hợp các khoa/phòng triển khai các hoạt động theo tiến độ đề ra.

 • Giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn người bệnh và báo cáo cho BGĐ.

 • Phòng Quản lý chất lượng

 • Triển khai cụ thể các hoạt động an toàn người bệnh.

 • Ghi nhận và báo cáo sự cố y khoa theo quy định.

 • Tổ chức khảo sát trải nghiệm người bệnh, khảo sát nhận diện đúng người bệnh, phân tích và báo cáo kết quả theo quy định.

 • Phối hợp phòng Kế hoạch tổng hợp, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, các khoa có thực hiện phẫu thuật tiến hành đánh giá Tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật theo Quyết định 7482/QĐ-BYT.

 • Khoa/phòng

 • Thực hiện nghiêm túc các hoạt động do Ban An toàn người bệnh phân công.

 • Phối hợp phòng Quản lý chất lượng ghi nhận, báo cáo và phân tích sự cố y khoa.

 • Trên đây là kế hoạch hoạt động Ban An toàn người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2019./.

 • Nơi nhận:

 • BGĐ (để biết);

 • Khoa/Phòng;

 • Lưu:VT,QLCL,NCD,NMT (40b).

 • GIÁM ĐỐC

 • ThS.BS Nguyễn Mạnh Bảo