Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Công văn số 4884/SYT-TCCB về việc chấn chỉnh công tác quản lý và xét duyệt công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế đi nước ngoài

Image title
Image title