Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Lịch làm việc


Lịch làm việc T 11/2017 (21-11-2017)

https://drive.google.com/open?id=1Q8v2n7TCI78GkU0G9vNVJyN4T4Ini6eg

Lịch làm việc (04-10-2017)