Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24/09/2018 - 28/09/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


STT Họ tên Chức  Chức  T8 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
danh vụ   24/09/2018 25/09/2018 26/09/2018 27/09/2018 28/09/2018
1 Nguyễn Mạnh Bảo Ths.Bs S Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện
C Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện
2 Lê Văn Thạnh BsCK2 PGĐ S Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện
C Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện