Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

STT Họ tên Chức  Chức  T8 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
danh vụ   17/9/2018 18/9/2018 19/9/2018 20/9/2018 21/9/2018
1 Nguyễn Mạnh Bảo Ths.Bs S Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện
C Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện
2 Lê Văn Thạnh BsCK2 PGĐ S Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện
C Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện
3 Trần Trường Khoa BsCK1 TP S Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện
C Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Trực lãnh đạo Bệnh viện
4 Phan Trần Hoàng Anh BsCK1 P.TP S Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện Bệnh viện
C Học CK2 Bệnh viện Học CK2 Bệnh viện Bệnh viện