Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Phòng Tài Chính Kế Toán  của Bệnh Viện  là phòng nghiệp vụ  chịu  lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh Viện và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ:

1.  Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện, hàng năm vào cuối tháng 10 lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện cho năm tới và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2.  Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức chặt chẽ việc thu viện phí theo qui định.

3.  Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4.  Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời .Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

5.  Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán hàng quí, hàng năm, cuối tháng 12 tiến hành kiểm kê tài sản và khấu hao theo quy định.

6.  Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7.  Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân  tích kết quả hoạt động về thu chi của bệnh viện.

II. TỔ CHỨC:

a. Phòng TCKT

-  Kế toán trưởng

-  Kế toán tổng hợp, XDCB, chương trình

-  Kế toán ngân sách

-  Kế toán lao động tiền lương, phụ cấp 

-  Kế toán ấn chỉ chuyên môn

-  Kế toán quản lý thu viện phí, thu tạm ứng , thanh toán thuốc, VTYT, thu khác

-  Kế toán TSCĐ, CCDC , dịch vụ

-  Kế toán BHYT, Miễn phí

-  Thủ Quỹ

b.  Tổ thu viện phí ngoại trú :

-  Thu phí khám bệnh, cận lâm sàng ngoại trú

-  Thu phí cấp cứu

-  Thu phí 20% BHYT

c.  Tổ thu viện phí nội trú :

-  Thu tạm ứng tại các khoa

-  Thu viện phí, thanh toán ra viện

d. Thu viện phí dịch vụ:

Thu khám bệnh dịch vụ

-  Thu phí cận lâm sàng ngoại trú

-  Thu phí 20% BHYT

KẾ TOÁN TRƯỞNG                                         GIÁM ĐỐC