Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác PHÂN CÔNG CÁC TỔ
TỔ KẾ TOÁN TỔ VIỆN PHÍ NGOẠI CHẨN TỔ THANH TOÁN RA VIỆN KHU KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU TỔ BHYT
Tô Kim Long Kế toán trưởng  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Traàn Thò Hai Phó phòng   P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Leâ Thò Bích Haèng Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Phạm Ngọc Thu Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Ñaëng Thò Thanh Taâm Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Nguyeãn Thò Mai Lan Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Tröông Thò Nguyeät Haèng Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Leâ Thò Ngoïc Ñieåm Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Trần Thị Huỳnh Diễm Thủ quỹ  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn   X         
Ñoã Thò Baûo Traân Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn    X      
Nguyễn Ngọc Hiếu Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn    X      
Ñoàng Thò Thuûy Tieân Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn    X      
Nghieâm Thò Anh Thö Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn    X      
Bùi Uyên Hoàng Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn      X    
Trần Thị Thuỳ Linh Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn      X    
Phaïm Thuøy Trang Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn      X    
Bùi Thị Thanh Thảo Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn      X    
Ñoã Hoàng Ngoïc Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn          X
Tröông Thò Ngoïc Mai Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn          X
Thaân Phöông Traâm Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn        X  
Phạm Thị Trúc Đào       Nhân viên  P. TCKT - BV ĐKKV Hóc Môn        X  
Ghi chú : Nếu nhân viên ra trực, nghỉ phép, nghỉ ốm sẽ được điều động sau
Ngày 21 tháng 09 năm 2017
Người lập

Kế toán trưởng
Lê Thị Bích Hằng


Tô Kim Long