Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


Thông tư số 32-2023 quy định chi tiết một số điều luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 (11-04-2024)

Thông tư số 32-2023 quy định chi tiết một số điều luật khám bệnh, chữa bệnh 2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1847/QĐ-TTg (18-03-2024)

https://drive.google.com/file/d/1AkFfPet9gBGtQO6Zo4U0HKfxnsib8wuR/view?usp=sharing

QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2017/QĐ-UBND (18-03-2024)

https://drive.google.com/file/d/1fhh7Wi3tgWFC209ZlsQ9Hh757-68emw8/view?usp=sharing

CHỈ THỊ SỐ 19/CT-UBND (18-03-2024)

https://drive.google.com/file/d/1ndWFd_r1V8kexYaXwMEk7ZWfiCOne8Aj/view?usp=sharing

CHỈ THỊ SỐ 10/2013/CT-UBND (18-03-2024)

https://drive.google.com/file/d/1Dg5Xuci3rPAsEgwUgpnr_HpvLgPUyxmB/view?usp=sharing

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ (12-05-2021)

https://drive.google.com/file/d/1m68O4aFyMoRT2tBnYTNCch7aC4h-Dnjn/view?usp=sharing

LUẬT KHIẾU NẠI (09-10-2020)

https://drive.google.com/file/d/1lhCzetnjkZS2BqODYod2K4E3zBiuWSKF/view?usp=sharing