Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1TwJ9ImnO_cCjKceeZFLUd7EX1iSPox_-/view?usp=sharing

Quyết định 456 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của BYT 2019-2023 (11-04-2024)

Quyết định 456 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của BYT 2019-2023

Quyết định 65 của Thủ tướng Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức (11-04-2024)

Quyết định 65 của Thủ tướng Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 96- 2023- thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (11-04-2024)

Nghị định 96- 2023- thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1bySIUx2z5oq3X7MAiBWL5rEQPa618K5m/view?usp=sharing

Quyết định số 153 Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở năm2024 (11-04-2024)

Quyết định số 153 Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở năm2024

Quyết định số 87 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực thi hiệu quả Công ước tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo (11-04-2024)

Quyết định số 87 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường thực thi hiệu quả Công ước tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo

Thông tư 01 2024 của BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98 2023 NĐ CP (11-04-2024)

Thông tư 01 2024 của BNV Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98 2023 NĐ CP

Thông tư 03 2022 của BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (11-04-2024)

Thông tư 03 2022 của BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tư 07 2022 của BNV quy định chức danh, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ (11-04-2024)

Thông tư 07 2022 của BNV quy định chức danh, mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ