Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


Bộ Luật Hình sự (11-04-2024)

Bộ Luật Hình sự

Bộ luật Dân sự 2015 (11-04-2024)

Bộ luật Dân sự 2015

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC (11-04-2024)

https://docs.google.com/document/d/1am_uvGOtR6M9b3uVM8n90GPxasR1I-LM/edit?usp=sharing&ouid=112053369801384613137&rtpof=true&sd=true

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1E4e1bOcPmynX0xlVqOyYYfHZCdUKurnJ/view?usp=sharing

Nghị định 73-2023 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (11-04-2024)

Nghị định 73-2023 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Công điện số 15 của TTg Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội (11-04-2024)

Công điện số 15 của TTg Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội

Quyêt định số 65 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tuyên truyền phổ biến công ước chống tra tấn và pháp luật VN phòng, chống tra tân (11-04-2024)

Quyêt định số 65 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tuyên truyền phổ biến công ước chống tra tấn và pháp luật VN phòng, chống tra tân

Quyết định phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam (11-04-2024)

Quyết định phê duyệt đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam

Quyết định 1252 của Thủ tướng tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (11-04-2024)

Quyết định 1252 của Thủ tướng tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1TwJ9ImnO_cCjKceeZFLUd7EX1iSPox_-/view?usp=sharing

Quyết định 456 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của BYT 2019-2023 (11-04-2024)

Quyết định 456 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của BYT 2019-2023

Quyết định 65 của Thủ tướng Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức (11-04-2024)

Quyết định 65 của Thủ tướng Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức