Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1xmNzb-t1IDh50q5biUpR0I_ShOydN1yr/view?usp=sharing

Công ước Quốc tế về quyền của người khuyết tật (bản dịch tiếng Việt) (11-04-2024)

https://drive.google.com/file/d/1JY57KJ1K_HFqmghavM1orc-JoRVd_2Qt/view?usp=sharing

Luật trách nhiệm bồi thường 2017 (11-04-2024)

Luật trách nhiệm bồi thường 2017

Luật Tổ chức việc kiểm sát (11-04-2024)

Luật Tổ chức việc kiểm sát

Luật Tổ chức tòa án nhân dân (11-04-2024)

Luật Tổ chức tòa án nhân dân