Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Văn bản pháp luật


BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ (12-05-2021)

https://drive.google.com/file/d/1m68O4aFyMoRT2tBnYTNCch7aC4h-Dnjn/view?usp=sharing

LUẬT KHIẾU NẠI (09-10-2020)

https://drive.google.com/file/d/1lhCzetnjkZS2BqODYod2K4E3zBiuWSKF/view?usp=sharing

LUẬT TIẾP CÔNG DÂN (09-10-2020)

https://drive.google.com/file/d/1VfbdBfxm6dQscA0GQspOCVYoxa1PHLgb/view?usp=sharing

NGHỊ ĐỊNH 63 (03-08-2020)

https://drive.google.com/file/d/1OyQKQkY3k5GIinLBSSDtJPQSSMf4Km-7/view?usp=sharing

THÔNG TƯ 06/2020 TT-BLĐTTXH (09-10-2020)

https://drive.google.com/file/d/17doLH5UZQlosi2_EQT7nfx8FWD0fS3W-/view?usp=sharing

THÔNG TƯ 04/2018/TT-BTP (28-07-2020)

https://drive.google.com/file/d/1fHjikLu3Ff0GZUEIGE7m2BGX94l4ag-o/view?usp=sharing

THÔNG TƯ 04/TT-BYT (28-07-2020)

https://drive.google.com/file/d/1k3scu887fd9e6_qYu2_gdKog1z9Cb_j2/view?usp=sharing

Thông tư 04-TT-BYT (07-05-2020)