Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO


TỪ 1/10 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN TRIỂN KHAI:

 Khám bệnh dịch vụ ngoài giờ hành chính

-  Khám bệnh dịch vụ chọn Bác sỹ theo yêu cầu