Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường không sử dụng để tái chế năm 2023

Image title
Image title