Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện


LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 3/2020

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1Jed8ENQWEugMoKq61009fba6uO21NoaI/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN QUÝ 1

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1VhF3rKvVelCy2_5Hep_7zFZw-3RJqWPa/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1

Cập nhật: 07-01-2021
https://drive.google.com/file/d/1EduAub9X62bqS_gpd_X3wDIWrefjCoj1/view?usp=sharing

Kết quả trúng thầu VT-HC năm 2019

Cập nhật: 10-07-2019
https://drive.google.com/file/d/1NOCDIYCAu7D02hotnG6in8YTT3w-0G1q/view?usp=sharing

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT HAI LÒNG NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2020

Cập nhật: 24-08-2020
https://drive.google.com/file/d/1OCTyh-iS44igNLHfNlupsskIF3MNMjtO/view?usp=sharing

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN CHỜ CỦA NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH ĐỢT 1 NĂM 2020

Cập nhật: 07-08-2020
https://drive.google.com/file/d/1OA6zJfK4b7zctLbQnKa_gp6YRzl_9NgZ/view?usp=sharing