Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Đối với cán bộ - công chức - viên chức:

Đối với cán bộ - công chức - viên chức:

1. Thực hiện nghiêm túc qui định về thái độ phục vụ người bệnh.

2. Trong giờ làm việc mặc đồng phục chỉnh tề theo qui định từng khối, đeo thẻ công chức, viên chức, không mặc áo chuyên môn ra khỏi bệnh viện.

3. Chấp hành đúng 8 giờ làm việc trong ngày, không ăn uống ở căntin quá giờ qui định.

Đối với cán bộ - công chức - viên chức:

1. Thực hiện nghiêm túc qui định về thái độ phục vụ người bệnh.

2. Trong giờ làm việc mặc đồng phục chỉnh tề theo qui định từng khối, đeo thẻ công chức, viên chức, không mặc áo chuyên môn ra khỏi bệnh viện.

3. Chấp hành đúng 8 giờ làm việc trong ngày, không ăn uống ở căntin quá giờ qui định.

4. Không được mua bán thuốc, y cụ, trang thiết bị vật tư y tế tại khoa phòng.

5. Không thu tiền hay gợi ý quà biếu người bệnh và gia đình người bệnh với bất kỳ hình thức nào.

6. Lãnh đạo các khoa phòng, điều dưỡng trưởng, các đoàn thể thường xuyên nhắc nhở để cán bộ, viên chức, người bệnh và gia đình người bệnh thực hiện tốt nội qui này.