Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2019

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA     KHU VỰC HÓC MÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /KH-BVHM

Hóc Môn, ngày     tháng    năm 2019 • KẾ HOẠCH

 • CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2019

Căn cứ thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QLCL dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện;

Căn cứ Biên bản Kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn năm 2018;

          Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2019 như sau:

I.  MỤC TIÊU

1.1. Mục tiêu chung

Duy trì  và đẩy mạnh hoạt động cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Điểm đánh giá chung các tiêu chí chất lượng bệnh viện tăng từ 3.36 lên 3.5;

- Mức điểm đánh giá khoa, phòng đạt ≥ 3.5 và là căn cứ để xem xét kết quả hoàn thành công việc của khoa, phòng và cá nhân;

- Không còn tiêu chí chất lượng mức 1;

- Mỗi khoa/phòng xây dựng và triển khai được một đề án cải tiến chất lượng.

II. NỘI DUNG CẢI TIẾN

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

CHỊU TRÁCH NHIỆM

ĐẦU RA

KINH PHÍ

1

Danh mục kỹ thuật theo phân tuyến đạt

≥ 40%

Tháng 9/2019

KHTH

Danh mục được phê duyệt trên 40%

40.000.000vnđ

2

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải

Tháng 10/2019

HCQT

Hệ thống đã cải tạo

1.000.000.000vnđ

3

Đảm bảo nhận diện đúng 100% người bệnh

Thường xuyên

QLCL

Giám sát, Báo cáo kết quả định kỳ hàng quý

20.000.000vnđ

4

100% Hồ sơ bệnh án ghi chép đầy đủ, đúng quy định

Thường xuyên

KHTH

Giám sát, báo cáo kết quả định kỳ hàng quý

10.000.000vnđ

5

Giảm 15% thời gian chờ khám bệnh ngoại trú so với năm 2018

Tháng 8/2019

QLCL

Báo cáo kết quả khảo sát thời gian chờ tháng 3 và tháng 8/2019

100.000.000vnđ

6

Tiêu chí “Bảo đảm chất lượng xét nghiệm” phải đạt mức 4.

Tháng 9/2019

XN

Kết quả kiểm tra của bệnh viện.

40.000.000vnđ

7

Cung cấp suất ăn bệnh lý.

9/2019

DDTC

Cung cấp được suất ăn bệnh lý cho người bệnh

200.000.000vnđ

8

Mỗi khoa lâm sàng xây dựng chỉ số chất lượng riêng (tối thiểu 2 chỉ số)

Thường xuyên

Khoa lâm sàng

Kết quả kiểm tra của bệnh viện

5.000.000vnđ

9

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo tuân thủ vệ sinh tay trên 90%

Thường xuyên

KSNK

Giám sát, báo cáo kết quả định kỳ hàng quý

50.000.000vnđ

10

Tỷ lệ trẻ sơ sinh tại khoa sản được bú mẹ hoàn toàn đạt từ 90% trở lên.

Thường xuyên

Sản

Giám sát, báo cáo kết quả định kỳ hàng quý của phòng KHTH

20.000.000vnđ

11

Tất cả phiếu chăm sóc ghi đầy đủ thông tin theo quy định

Thường xuyên

ĐD

Giám sát, báo cáo kết quả định kỳ hàng quý

10.000.000vnđ

12

Đảm bảo quy tắc 1 chiều tại phòng sanh, phòng mổ và thủ thuật

Tháng 6/2019

KSNK

Kết quả kiểm tra của bệnh viện

200.000.000vnđ

11

Kiểm soát được người ra vào phòng điều trị

Tháng 6/2019

HCQT

Kiểm tra thực tế của đoàn kiểm tra bệnh viện.

20.000.000vnđ

12

Hoàn thiện quy trình phối hợp trong báo động đỏ ngoại viện

Tháng 3/2019

KHTH

Quy trình phối hợp được phê duyệt, diễn tập và triển khai trên thực tế

5.000.000vnđ

13

Tiêu chí “Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện”  phải đạt từ mức 3 trở lên

Tháng 9/2019

TCCB

Kiểm tra của bệnh viện

5.000.000vnđ

 • Lưu ý: các nội dung cải tiến trên là các tồn tại nhược điểm đã được Đoàn kiểm tra  chất lượng năm 2018 của Sở Y tế 2018 đánh giá và đề xuất khắc phục trong năm 2019.

III. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN NĂM 2019

 • Bảng phân công nhiệm vụ và tiến độ thực hiện (Phụ lục 1)

 • Bộ chỉ số đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 (Phụ lục 2)

 • Mức điểm dự kiến các tiêu chí cần đạt năm 2019 (Phụ lục 3)

IV. KINH PHÍ

 • Dự trù kinh phí thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng năm 2019 là 2.000.000.000vnđ (Hai tỷ đồng chẵn).

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

 • Phòng Quản lý chất lượng làm đầu mối triển khai kế hoạch đến các khoa, phòng.

 • Các khoa, phòng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công lập xây dựng các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch hoạt động khoa, phòng năm 2019.

 • Phòng Tài chính kế toán có trách nhiệm hỗ trợ các khoa,phòng các nội dung liên quan đến kinh phí thực hiện kế hoạch.  

 • Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hỗ trợ các khoa, phòng các nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển nhân sự khoa, phòng.

 • Phòng Hành chánh quản trị bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ người bệnh và đảm bảo cảnh quan bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

 • Phòng Vật tư - Trang thiết bị bảo đảm vật tư, trang thiết bị phục vụ người bệnh.

 • Phòng Quản lý chất lượng có trách nhiệm hỗ trợ các khoa, phòng các nội dung liên quan đến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

 • Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm hỗ trợ các khoa, phòng các nội dung liên quan dến nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật.

 • Phòng Điều dưỡng có trách nhiệm hỗ trợ các khoa, phòng các nội dung liên quan đến chăm sóc người bệnh.

 • Các khoa, phòng phối hợp phòng Quản lý chất lượng thực hiện các nội dung được phân công.

Trên đây là Kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2019 của Bệnh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn, đề nghị các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

Nơi nhận:

 • BGĐ (để báo cáo);

 • Các khoa/phòng;

 • Lưu: VT, QLCL, NCD (40b).

GIÁM ĐỐC

ThS.BS Nguyễn Mạnh Bảo