Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Giới thiệu Phòng Điều Dưỡng

Giới thiệu

Trước khi thành lập phòng, tổ Điều dưỡng trực thuộc phòng Y vụ (nay là Phòng Kế hoạch tổng hợp) do chị Nguyễn Thị Viên phụ trách. Sau đó Phòng Điều dưỡng được thành lập vào ngày 20/8/1998.

Từ tháng 8/1998 – 07/02/2003: chị Nguyễn Thị Viên - Trưởng phòng

Từ 07/02/2003 – nay: CN. Nguyễn Thị Đức  -       Trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ

(Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện)

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2.Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3.Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4.Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng vi��n, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5.Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6.Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7.Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8.Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9.Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10.Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Nhân lực

Trưởng phòng: CN Nguyễn Thị Đức.

Nhân viên: 1. HS. Lê Thị Kim Oanh.

2. CN. Huỳnh Thị Thủy

Hướng phát triển

1. Phối hợp chặt chẽ phòng Tổ chức cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực hợp lý thực hiện có hiệu quả công tác Chăm sóc người bệnh.

2.Tổ chức sắp xếp cho điều dưỡng tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học.

3.Thay đổi tư duy của người điều đưỡng thông qua hoạt động đào tạo, kiểm tra giám sát:

-Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng: có kiến thức, có ý thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong công việc.

- Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng hoàn thiện.

- Xây dựng phong cách: nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp tốt trong công tác chăm sóc.

- Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp.

- Mỗi điều dưỡng đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm.

4.Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo cho nhân viên mới. Cùng với các Điều dưỡng trưởng khoa xây dựng và tập huấn các quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu. Xây dựng các quy trình chuẩn, các bảng kiểm cụ thể để thực hiện công tác kiểm tra có hiệu quả.

5.Kết hợp chặt chẽ giữa giảng viên hướng dẫn lâm sàng và các Điều dưỡng kiêm nhiệm hướng dẫn cho HS/SV thực tập tại bệnh viện.

6.Tham gia các hội thảo khoa học điều dưỡng bệnh viện bạn.

Mục đích của chúng tôi là nâng cao chất lượng chăm sóc và đem đến sự hài lòng nhiều nhất cho người bệnh.