Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Lịch làm việc


Lịch tiếp công dân của Quí I năm 2022 của Ban giám đốc (11-01-2022)

https://drive.google.com/file/d/1sjMrDeVGVD-AlpOxzBhOBBlMCwA0_DKA/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 01 năm 2022 (11-01-2022)

https://drive.google.com/file/d/1nckvRHUNDJXV437fkN3ZNRk1Rgjl0Q5U/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 12 năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/1wsRwQpv8VE6XyC6U5VM894Tz12QXCMs2/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 11 năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/17rurauemLrF8_J5AIDE78tlhYveIYuP7/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 10 năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/1ta_c_FyY0vRQ_p5SdQkjFFm_1MjHcq1E/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 09 năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/1GDbah_agITaiMNChpj0g-ToycL2sILTX/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân của Ban giám đốc Quí IV năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/14a5MRgOcbs4cExWlq-m50N3Hb-FmPHjJ/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân của Ban giám đốc Quí III năm 2021 (16-12-2021)

https://drive.google.com/file/d/15ANy1r9kxHGRWS8H39xVr5dNIeX684jA/view?usp=sharing