Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Lịch làm việc


Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 11 năm 2022 (01-11-2022)

https://drive.google.com/file/d/1-dnYhXdzcMc3Ej2QVGQLmTXHWktJw3UY/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Quí 4 năm 2022 (05-10-2022)

https://drive.google.com/file/d/1lXgQBYfWu3JsUhHeh5Y2zY8PT7tQw5JV/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 10 năm 2022 (05-10-2022)

https://drive.google.com/file/d/1wTmQR72EFt9LyQ13ouJVerkqalyDAqdM/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 09 năm 2022 (26-08-2022)

https://drive.google.com/file/d/1vus8veTBV4tTEOqWnf0g2S8iYYAdxZLB/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân của Quí III của Ban giám đốc năm 2022 (03-08-2022)

https://drive.google.com/file/d/1ox_L7uPABhv--jy3duBtmMbMb5OGsZ7f/view?usp=sharing

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN THÁNG 8 MĂM 2022 (28-07-2022)

https://drive.google.com/file/d/1q_liPkaHEowfqecfG8O6mCMdAe7PS30d/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 06 năm 2022 (09-06-2022)

https://drive.google.com/file/d/1QGXFa4HRXFcFM9gJaMAoHRXHHIvCK6L3/view?usp=sharing

Lịch tiếp công dân thường xuyên tháng 05 năm 2022 (25-05-2022)

https://drive.google.com/file/d/148FOoTjFNlDJ1G0BmaARSVKLtrUWL5f-/view?usp=sharing