Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Bố trí lại lịch làm việc của đoàn tự kiểm tra giám sát tại các khoa phòng

Theo tinh thần kế hoạch số 1059/KH –BV,  ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017;

Do nhu cầu công tác, lịch làm việc của đoàn tự kiểm tra giám sát tại các khoa phòng được thay đổi như sau:

   SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐKKV HÓC MÔN                          Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

          Số:           /CV – BV                             Hóc Môn, ngày 11  tháng  09  năm 2017

V/v bố trí lại lịch làm việc của đoàn

tự kiểm tra giám sát tại các khoa phòng

Kính gửi:

Ban Giám Đốc

Các khoa phòng và tổ chuyên trách

Các thành viên đoàn tự kiểm tra giám sát của Bệnh viện

Theo tinh thần kế hoạch số 1059/KH –BV,  ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017;

Do nhu cầu công tác, lịch làm việc của đoàn tự kiểm tra giám sát tại các khoa phòng được thay đổi như sau:

STT

KHOA/PHÒNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

P.Hành chánh quản trị

T2 18/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

2

P.Kế hoạch tổng hợp

Tổ Công nghệ thông tin

T3 19/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

3

P.Điều dưỡng

T4 20/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

4

P.Tổ chức cán bộ

T2 25/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

5

P.Tài chính kế toán

P. CTXH

T3 26/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

6

K.Dược

T4 27/9/2017

Từ 13g30 đến 16g30

7

K.Xét nghiệm

K.CĐHA

T2 02/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

8

P.Kiểm soát nhiễm khuẩn

T3 03/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

9

Tổ Dinh dưỡng  

Tổ TTGDSK

T4 04/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

10

K.Nội B

K. Nội C

T2 09/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

11

K.Cấp cứu tổng hợp

K.HSTC

T3 10/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

12

K.Khám bệnh  

K.Nội  thận

T4 11/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

13

K.Nội A

K.PT - GMHS

T2 16/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

14

K.Sản

K.Nhi

T3 17/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

15

K.Ngoại A

K.Ngoại B

T4 18/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

16

K.Liên chuyện khoa

K.Vật lý trị liệu

 K.Đông y

T5 19/10/2017

Từ 13g30 đến 16g30

Đề nghị các khoa, phòng và tổ chuyên trách phân công nhân sự cụ thể, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết để làm việc với đoàn kiểm tra theo đúng lịch như trên.

GIÁM ĐỐC

Nơi gửi:

Như trên

Lưu VT, tổ QLCL