Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIƯỜNG BỆNH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/07/2018.

Mã giường Tên giường    Giá bảo hiểm   Giá dịch vụ   Giá chênh lệch 
Nhóm giường: Khung giá ngày giường bệnh 
30 G084 Giường khoa nội thần kinh       159,100       178,500            -  
39 G083 Gường nội thần kinh       159,100                -              -  
33 G064 Giường khoa nội tim mạch       159,100       178,500            -  
32 G026 Giường khoa nội tiêu hóa       159,100       178,500            -  
31 G065 Giường khoa nội tiết       159,100       178,500            -  
34 G078 Giường khoa nội truyền nhiễm       159,100       178,500            -  
28 G033 Giường khoa Nhi       159,100       178,500            -  
57 G011 Giường dịch vụ nội tim mạch       159,100       250,000        250,000    90,900
56 G076 Giường dịch vụ nội tiêu hóa       159,100       250,000        250,000    90,900
55 G077 Giường dịch vụ nội tiết       159,100       250,000        250,000    90,900
51 G027 Giường dịch vụ HSTCCĐ       159,100       300,000        300,000  140,900
41 G087 GIƯỜNG BỆNH DV SAU PT ĐẶC BIỆT (NGOẠI CTCH)                  -                  -            -  
35 G069 Giường khoa RMH                  -                  -            -  
19 G063 Giường bệnh sau PT loại 3 ( mắt)       147,400       152,500            -  
20 G060 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại CTCH)       147,400       152,500            -  
21 G037 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Ngoại tổng hợp)       147,400       152,500            -  
22 G061 Giường bệnh sau PT loại 3 ( Phụ-sản)       147,400       152,500            -  
23 G062 Giường bệnh sau PT loại 3 ( TMH)       147,400       152,500            -  
25 G070 Giường khoa mắt       135,100       152,500            -  
26 G066 Giường khoa ngoại CTCH       135,100       152,500            -  
27 G034 Giường khoa ngoại tổng hợp       135,100       152,500            -  
36 G015 Giường khoa tai mũi họng       135,100       152,500            -  
38 G021 Giường phụ sản không mổ       135,100       152,500            -  
29 G079 Giường khoa nội hô hấp       159,100       178,500            -  
15 G036 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại tổng hợp)       171,200       188,500            -  
14 G055 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Ngoại CTCH)       171,200       188,500            -  
16 G056 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Phụ -sản)       171,200       188,500            -  
18 G057 Giường bệnh sau PT loại 2 ( TMH)       171,200       188,500            -  
17 G058 Giường bệnh sau PT loại 2 ( RHM)       171,200       188,500            -  
13 G059 Giường bệnh sau PT loại 2 ( Mắt)       171,200       188,500            -  
9 G035 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại tổng hợp)       192,700       204,400            -  
8 G050 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Ngoại CTCH)       192,700       204,400            -  
10 G051 Giường bệnh sau PT loại 1 ( Phụ-sản)       192,700       204,400            -  
12 G052 Giường bệnh sau PT loại 1 ( TMH)       192,700       204,400            -  
11 G053 Giường bệnh sau PT loại 1 ( RHM)       192,700       204,400            -  
7 G054 Giường bệnh sau PT loại 1 ( khoa mắt)       192,700       204,400            -  
60 G080 Giường phụ sản không mổ (DV2)       135,100       250,000        250,000  114,900
5 G041 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại tổng hợp)       222,100       255,400            -  
4 G047 Giường bệnh sau PT đặc biệt (ngoại CTCH)       222,100       255,400            -  
6 G048 Giường bệnh sau PT đặc biệt (phụ sản)       222,100       255,400            -  
3 G049 Giường bệnh sau PT đặc biệt (khoa mắt)       222,100       255,400            -  
1 G017 Giường bệnh hồi sức Cấp cứu       287,800       279,100            -  
49 G074 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại CTCH)       147,400       300,000        300,000  152,600
50 G040 Giường bệnh DV sau PT loại 3 (ngoại TH)       147,400       300,000        300,000  152,600
53 G075 Giường dịch vụ ngoại CTCH       135,100       300,000        300,000  164,900
54 G032 Giường dịch vụ ngoại tổng hợp       135,100       300,000        300,000  164,900
59 G028 Giường phụ sản không mổ (DV)       135,100       300,000        300,000  164,900
46 G039 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại TH)       171,200       300,000        300,000  128,800
45 G068 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (ngoại CTCH)       171,200       300,000        300,000  128,800
47 G073 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản)       171,200       300,000        300,000  128,800
44 G038 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại TH)       192,700       300,000        300,000  107,300
43 G071 Giường bệnh DV sau PT loại 1 (Ngoại CTCH)       192,700       300,000        300,000  107,300
42 G072 Giường bệnh DV sau PT loại 1 ( Phụ-sản)       192,700       300,000        300,000  107,300
58 G085 Giường phụ sản không mổ (CP)       135,100       450,000        450,000  314,900
2 G001 Giường bệnh hồi sức tích cực ( ICU)       522,600       568,900    
52 G024 Giường dịch vụ ICU( giường nội khoa )       159,100       600,000        600,000  440,900
48 G086 Giường bệnh DV sau PT loại 2 (Phụ sản) 2P       171,200       600,000        600,000  428,800
24 G043 Giường GMHS                  -                  -            -  
37 G042 Giường phá thai nội khoa                  -                  -            -  
40 Nhóm giường: Ngày giường dịch vụ           
61 G046 Giường phụ sản lưu lại (DV1)         300,000        300,000  300,000
62 G081 Giường phụ sản lưu lại (DV2)         400,000        400,000  400,000
63 G045 Giường phụ sản lưu lại [DV3]         100,000        100,000  100,000
64 G082 Giường phụ sản lưu lại [DV4]         200,000        200,000  200,000