Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO

TỪ 1/10/2019 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN ÁP DỤNG MỨC THU MỚI:

 Công khám bệnh theo yêu cầu tăng từ: 

50.000 đồng/ca lên  70.000 đồng/ca

-  Tái khám và yêu cầu  Bác sỹ khám bệnh tại khoa lâm sàng là: 

100.000 đồng/ca